Dr. Kildos klinikoje, su šeimos gydytojo siuntimu, atliekamos nemokamos mamografijos pagal programą.

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos

Kaip vyksta gijimas po veido atjauninimo procedūros lazeriu (komentaras anglų kalba, verta pasižiūrėti įjungus garsą):

http://www.youtube.com/watch?v=3VS9JMoc9WQ&feature=related 

 Vis daugiau ir daugiau žmonių kenčia nuo alergijų. Nediagnozuotos lėtinės maisto alergijos (kai kurių maisto produktų netoleravimas) gali sukelti pajuodusius paakius, nuovargį, sąnarių skausmą, chronišką sinusitą, niežėjimą, bėrimus, galvos skausmus  ir dar daugelį kitų simptomų. Kas sukelia alergijas, kodėl jos atsiranda, kaip jas diagnozuoti?  Alergijų yra labai daug ir įvairių: maisto alergijos, žiedadulkių alergijos, chemikalų, odos ir t.t.

Dabar galime nustatyti jau 270 maisto alergenus iš karto! Naujas tyrimas IMUPRO COMPLETE, specifiniams maisto IgG antikūnams - lėtinės alergijos diagnostikai.

 http://www.kildosklinika.lt/lt/straipsniai/apie-alergijas-letine-alergija


Mūsų klinikoje pradėjo veiklą modernus akių priežiūros centras - UAB Regos priežiūra. Centras aprūpintas modernia įranga, čia dirba aukštos kvalifikacijos specialistai. Itin tiksliais metodais nustatomi regėjimo sutrikimai, parenkami koreguojantys lešiai.  

Vidaus tvarkos taisyklės

UAB VAKK” KLINIKOS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

2017-08-281. BENDROSIOS NUOSTATOS1. Šios vidaus tvarkos taisyklės, parengtos vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuoja pacientų kreipimosi į UAB „VAKK“ klinikos (toliau – įmonė) tvarką, nemokamų paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikimo tvarką; pacientų teises ir pareigas įmonėje; ginčų ir konfliktų tarp įmonės ir pacientų sprendimo tvarką; informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką; ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką; įmonės darbo laiką bei darbų saugos nuostatas.

2. PACIENTO KREIPIMOSI Į ĮMONĘ TVARKA

1. Pacientai kreipiasi į įmonę savo laisvu apsisprendimu dėl sveikatos priežiūros (pagalbos) problemų.

2. Jei pacientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis dėl sveikatos problemų.

3. Pacientai registruojami telefonu, elektroniniu paštu ir atvykę į įmonę. Pacientui užvedama ambulatorinė kortelė (F 025a).

3. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

1. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos gydytojo specialisto medicinos normoje ir teikiamos pagal sutartį su teritorine ligonių kasa, prisirašiusiems pacientams teikiamos nemokamai, nereikalaujant iš pacientų už šias paslaugas papildomo mokesčio.

2. Nemokamai įmonėje būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiama į jų gyvenamąją vietą ir kokioje pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje jie prisirašę. Būtinoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, kuris numato būklių, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba, mastą ir šių paslaugų teikimo tvarką.

4. PACIENTŲ TEISĖS ĮMONĖJE

1. Teisė į sveikatos priežiūrą

1.1 Visi pacientai turi lygias teises į sveikatos priežiūrą (pagalbą) įmonėje, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. 

1.2 Pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra (pagalba). Gydytojai ir slaugos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

1.3 Jeigu įmonėje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, gydytojas pasirenka kitų pacientų nediskriminuojantį ir mediciniškai pagrįstą sprendimą.

1.4 Pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

1.5 Paciento kūnas ar jo kūno dalys neturi būti naudojamos komercinei naudai gauti.

2. Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą

2.1 Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą (pagalbą), kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

2.2 Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai.

2.3 Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją

3.1 Pacientas turi teisę pasirinkti įmonėje dirbantį gydytoją ir slaugos darbuotoją.

3.2 Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Teisė į informaciją

4.1 Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie įmonėje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti.

4.2 Pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją.

4.3 Pacientas informuojamas apie įmonės vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas paciento teises ir pareigas. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.

4.4 Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, diagnostikos ir gydymo metodus, jų galimas pasekmes ir gydymo prognozę. Pacientas turi teisę leisti arba atsisakyti taikyti siūlomus diagnostikos ir gydymo metodus.

4.5 Minėtos informacijos pacientui galima nepranešti tik tais atvejais, jeigu pranešimas būtų aiški prielaida rimtai žalai pacientui atsirasti (pakenktų paciento sveikatai ir sukeltų pavojų jo gyvybei). Tokiais atvejais visa numatyta informacija pateikiama paciento atstovui, kas prilygsta informacijos pateikimu pacientui. Pacientui minėtos informacijos įmonė nepraneša ir tuo atveju, jei pacientas atsisako informacijos.

4.6 Paciento pageidavimu jam pateikiama ambulatorinė kortelė ar kiti medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ambulatorinėje kortelėje. Psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

4.7 Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ambulatorinės kortelės ar kitų medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų jo ambulatorinėje kortelėje prasmę. Jeigu paciento reikalavimas pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ar pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ir slauga. Jei gydytojas nesutinka su tokiu pageidavimu, paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.

4.8 Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.

4.9.  Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos taip:

4.9.1   Duomenų subjektas prisirašydamas prie sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos šeimos gydytojo ir/arba registruodamasis gauti sveikatos priežiūros paslaugas pasirašo ant paciento sutikimo dėl paslaugų gavimo UAB „VAKK“ klinikoje, kuriame informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą Informacinėje sistemoje.

4.9.2   Duomenų subjektas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, turi teisę susipažinti su Informacinėje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Duomenų subjektui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.

4.9.3   Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su Informacinėje sistemoje tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti Informacinėje sistemoje tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacinės sistemos valdytojas, gavęs šiame papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo patikrinti Informacinėje sistemoje tvarkomus prašymą pateikusio duomenų subjekto asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

4.9.4   Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, duomenų subjektas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Informacinės sistemos valdytojas, nustatęs, kad šiame papunktyje nurodytas duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus."

4.9.5   tinkamą Nuostatų 1.1 – 1.4 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimą užtikrina Informacinės sistemos tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.

4.9.6   Duomenų subjekto teisės uždrausti rodyti savo EMI duomenis įgyvendinamos taip: duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Informacinėje sistemoje, turi teisę Informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo EMI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo;

4.9.7   duomenų subjekto EMI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus;

4.9.8   duomenų subjektas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.

4.9.10 teisę matyti visus duomenų subjekto EMI asmens duomenis, įskaitant duomenų subjekto uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:

- duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;

- sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo profesinės rizikos sąlygomis;

 - karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų reikia duomenų subjekto (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.

5. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomedicininiuose (klinikiniuose) tyrimuose

5.1.  Gydytojas specialistas turi teisę informuoti pacientus apie įmonėje vykdomus biomedicininius tyrimus.

5.2. Klinikiniuose tyrimuose taip pat gali dalyvauti asmenys, kurie neprisirašę prie įmonės. Asmenys gali savanoriškai kreiptis į įmonės registratūrą, dėl informacijos apie atliekamus klinikinius tyrimus suteikimo bei galimybės juose dalyvauti.

5.3. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali būti prašoma tik išaiškinus pacientui apie nurodyto proceso ir tyrimų tikslą, pobūdį, padarinius ir pavojus. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į mokymo procesą reikalingas ir nepilnamečio atstovo sutikimas. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į biomedicininius tyrimus, be nepilnamečio ir jo atstovų sutikimo, reikalingas ir rajono ar miesto vaikų teisių apsaugos tarnybos sutikimas.

5.4. Kai yra minėtas sutikimas, pacientą galima įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus tik laikantis tvarkos, kurią nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas ir kiti teisės aktai.

5.5. Įtraukiant pacientą į mokymo procesą ir mokslinius medicinos bandymus, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

5.6. Paciento duomenys renkami neautomatiniu budu. Duomenis renka ir tvarko tyrime dalyvaujančioje įmonėje dirbantys gydytojai tyrėjai. Pacientų vizitų metu renkami ir tvarkomi tyrimų protokoluose numatyti asmens duomenys, taip pat ypatingi asmens duomenys ir ypatingi asmens duomenys apie sveikatą. Surinkti asmens duomenys yra nuasmeninami ir koduojami taip, kad nebūtų įmanoma nustatyti duomenų subjekto tapatybės. Unikalus kodas parenkamas duomenų bazės, atsitiktiniu būdu pacientui priskiriam skaičių kombinacija. Šiam kodui sukurti nenaudojami paciento vardas, pavardė, inicialai ar kiti asmenį identifikuojantys duomenys, o informacija apie šį kodą laikoma saugioje vietoje, ribojant prieigą, kurią turi tik mokslinio tyrimo personalas. Tik pacientui (duomenų subjektui) pasirašius Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo formą (t.y. davus sutikimą rinkti asmens duomenis), gali būti atliekamos tyrimo procedūros ir renkami numatyti asmens duomenys. Tyrėjas, t.y. gydytojas, atsakingas už klinikinio vaistinio preparato tyrimų vykdymą, surinktus duomenis, numatytus tyrimų dokumentuose, iš medicininių dokumentų bei iš tyrimo subjekto, užrašo šiuos duomenis į kiekvienam tiriamajam sudarytą atskirą dokumentą, skirtą tik klinikiniam tyrimui. Duomenys renkami / kaupiami viso tyrimo metu. Reikalingas ištyrimas atliekamas tyrimų vizitų metu, tam kad būtų galima stebėti ligos dinamiką, tiriamojo ar palyginamųjų vaistinių preparatų poveikį.

5.7. Įmonėje duomenys yra saugomi vadovaujantis Geros klinikinės praktikos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 108 punktu bei įmonės Asmens duomenų saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus įsakymu.

6. Teisė rinkti diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo

6.1 Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas, o nepilnamečiams, kai yra jų atstovo sutikimas. 

6.2 Kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė.

6.3 Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jei yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

6.4 Prieš prašant sutikimo gydymui, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Apie visas suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas turi būti įrašyta į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų, dėl kurių nesudaryta sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu medicininiuose dokumentuose.

6.5 Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.

6.6 Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei.

6.7 Teikiant būtinąją (pirmąją arba skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydyti klausimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jeigu jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento medicinos dokumentuose.

6.8 Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, įmonės medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas. Gydytojų konsiliumas sudaromas gydančio gydytojo prašymu. Į Medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis
sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas. Psichikos ligonio gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

7. Teisė skųstis

7.1 Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į įmonės direktorių. Įmonės direktorius ar jo pareigas einantis asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) dienų privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.

7.2 Nepatenkintas aukščiau nurodytu nagrinėjimu ir jo rezultatais, pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į teismą arba į valstybės institucijas, kurios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją. Jei pacientas (jo atstovas) kreipiasi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, kuri kreipimąsi išnagrinėja pati ar perduoda kitoms valstybės institucijoms, kontroliuojančioms įmonę, tai šių institucijų pareigūnų sprendimus ir veiksmus (neveikimą) pacientas (jo atstovas) taip pat turi teisę apskųsti teismui.

8. Teisė į žalos atlyginimą

8.1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas ir kiti norminiai teisės aktai.

9. Teisė nežinoti

9.1 Pacientui informacija apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu medicininiuose dokumentuose.

9.2 Šios nuostatos netaikomos, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių galima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose.

10. Privataus gyvenimo neliečiamumas

10.1 Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie gyvenimo faktus gali būti renkama pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

10.2 Duomenys apie paciento buvimą įmonėje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

10.3 Visa informacija apie paciento buvimą įmonėje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai.

10.4 Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą. Be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę tais atvejais ir tik tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

10.5 Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja nepilnamečio paciento interesams.

10.6 Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamos paciento asmens privatumas. Pacientų medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką mokslo tikslams nustato Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o šios informacijos panaudojimo mokymo reikalams tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

10.7 Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą bei panaudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka. Be turtinės žalos, pacientui taip pat atlyginama ir neturtinė žala.

11. PACIENTŲ PAREIGOS

1. Atvykti į įmonę registracijos dokumente (talone) nurodytu laiku.

2. Laiku susimokėti už suteiktas mokamas paslaugas.

3. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu.

4. Įstaigoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų.

5. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

6. Vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos (-ų) gydymo ir profilaktikos.

7. Pateikti, gydytojui prašant, reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikant

8. Informuoti gydytojus, kurie teiks sveikatos priežiūros (pagalbos) paslaugas apie turimą ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų infekciją.

9. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu.

10. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

12. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮMONĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą įmonei, laikydamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų.

2. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

3. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per tris metus nuo teisių pažeidimo dienos. Klinikos administracija, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Veiksmai vykdomi vadovaujantis skundų nagrinėjimo tvarka.

5. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas, pacientai, turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu įmonėje.

6. Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas įmonės civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

7. Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

13. ĮMONĖS DARBO LAIKAS

1. Įmonė dirba kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius ir valstybinių švenčių dienas. Darbo dienomis nuo 8.00 iki 19.00 val. šeštadieniais iki 13 val.  Darbo laikas gali keistis esant nenumatytoms aplinkybėms, pavyzdžiui, gripo pandemija ar pan. Apie darbo laiko pakeitimus skelbiama įmonėje gerai matomoje vietoje.

14. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ

1. Už saugaus darbo įmonėje užtikrinimą įmonėje atsako, įmonės įgaliotas asmuo.

2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įmonės darbuotojai.

3. Darbų saugai užtikrinti įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais.

15. PACIENTŲ TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai įmonėje saugojimui nepriimami ir įmonė už juos neatsako.

16. VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS

Šios vidaus tvarkos taisyklės galioja įmonėje adresu: Gaižiūnų g. 3A, Kaunas.

Informacinės sistemos nuostatai

 UAB „VAKK“ KLINIKOS

INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

2017-08-28

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. UAB „VAKK“ klinikos informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja AB „VAKK“ klinikos (toliau – klinika) informacinės sistemos (toliau – Informacinė sistema) paskirtį, steigimo teisinį pagrindą, valdytoją, tvarkytojus, duomenų teikėjus ir gavėjus, tikslus, informacinę ir funkcinę struktūrą, kaupiamų duomenų šaltinius, reikalavimus duomenų saugai, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.
 2. Informacinė sistema tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

2.1.   Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

2.2.   Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

2.3.   Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

2.4.   Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

2.5.   Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu;

2.6.   Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;

2.7.   Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu;

2.8.    Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu;

2.9.    Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu;

2.10.   Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(toliau – Aprašas);

2.11.   kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų elektroninės informacijos tvarkymą, saugojimą bei sunaikinimą.

 1. Nuostatuose naudojamos sąvokos:

3.1.       Elektroninė medicininė istorija (toliau – EMI) – vienoje sveikatinimo įstaigoje elektronine forma kaupiami išsamūs duomenys apie paciento ankstesnę bei dabartinę fizinę ar psichinę sveikatos būklę;

3.2.       Elektroninė sveikatos istorija (toliau – ESI) – paciento elektroninių sveikatos įrašų, ESPBI IS sukauptų iš visų sveikatinimo veiklą vykdančių įstaigų, rinkinys;

3.3.       Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (toliau – ESPBI IS) – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos valdoma informacinė sistema, skirta ESI tvarkyti bei užtikrinanti Lietuvos e. sveikatos sistemos subjektų bendradarbiavimą ir jų informacinių sistemų integraciją, ESI formavimą, e. sveikatos paslaugų veikimą bei prieigą prie viešojo administravimo institucijų informacinių išteklių;

3.4.       Informacinės sistemos naudotojas – klinikos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam suteikta teisė naudotis Informacinės sistemos ištekliais jo funkcijoms vykdyti;

3.5.       Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos sistemą ir informacinių sistemų steigimą, saugą ir administravimą, vartojamas sąvokas.

 1. Informacinės sistemos steigimo pagrindas:

4.1.       Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

4.2.       Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (45 straipsnio 3 punktas);

4.3.       Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (12.3.5 punktas).

 1. Informacinės sistemos tikslai:

5.1.       ilgalaikių sveikatos sistemos tikslų atžvilgiu – siekti sergamumo ir mirtingumo mažinimo, ligų ir sveikatos problemų prevencijos, ekonominio sveikatinimo paslaugų efektyvumo didinimo, kokybiškų, saugių ir prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo;

5.2.        pacientų atžvilgiu – siekti, kad pacientams būtų suteiktos patikimos, kokybiškos, saugios ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos, sudaryti sąlygas pacientams gauti informaciją susijusią su sveikatinimo paslaugomis, užtikrinti sveikatinimo paslaugų tęstinumą;

5.3.       Klinikos atžvilgiu – siekti, kad klinikoje dirbantys sveikatos priežiūros specialistai teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gautų ir naudotų aktualią informaciją apie pacientą ir pacientų asmens duomenis laiku ir patogioje vietoje, per ESPBI IS keistųsi informacija apie pacientą su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitais sveikatos priežiūros dalyviais, naudojant informacines technologijas didėtų administracinio darbo efektyvumas.

 1. Informacinės sistemos uždavinys: automatizuoti su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu pacientams susijusius klinikinius ir administracinius veiklos procesus bei užtikrinti pacientų EMI duomenų automatiniu būdu pateikimą į ESPBI IS.
 2. Informacinės sistemos pagrindinės funkcijos:

7.1.       suteikia priemones pacientų priėmimui (registravimui) ir ambulatoriniam gydymui administruoti;

7.2.       suteikia priemones pacientų EMI tvarkyti;

7.3.       suteikia priemones pacientams paskirto gydymo informacijai ir procesams tvarkyti;

7.4.       suteikia priemones laboratorinių ir diagnostinių tyrimų informacijai tvarkyti;

7.5.       suteikia priemones administruoti klinikos išteklius (finansiniams srautams už suteiktas paslaugas apskaityti);

7.6.       suteikia priemones pacientų judėjimui ir statusui registruoti;

7.7.       suteikia priemones ataskaitoms rengti ir duomenų analizei atlikti;

7.8.       suteikia priemones Informacinės sistemos naudotojams, klasifikatoriams ir terminų žodynams administruoti;

 1. Informacinės sistemos sukūrimo rezultatai:

8.1.       Pacientams pagerėja teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas dėl:

8.1.1.      specialistams prieinamų EMI;

8.1.2.      sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumo, kuris užtikrinamas vykdant duomenų mainus su ESPBI IS;

8.1.3.      sudarytos galimybės pacientams iš anksto užsiregistruoti šeimos gydytojo ir gydytojo specialisto konsultacijai, panaudojant Išankstinės pacientų registracijos sistemos funkcionalumą;

8.2.       Klinikos darbuotojai gali automatizuotai valdyti veiklos procesus: vykdyti pacientų registraciją, priėmimą, planuoti pacientų apsilankymus, administruoti klinikos resursus, formuoti bei išrašyti sąskaitas, organizuoti kitą pagalbinę sveikatos priežiūros paslaugų veiklą;

8.3.       Sveikatos priežiūros specialistai gali patogiai ir efektyviai naudotis Informacinėje sistemoje sukauptais duomenimis:

8.3.1.      peržiūrėti ir pildyti EMI;

8.3.2.      peržiūrėti ESI iš ESPBI IS ir automatiniu būdu perduoti elektroninius sveikatos įrašus į ESPBI IS;

8.3.3.      sukurtos priemonės paskirti ambulatorinį gydymą ar/ir jį koreguoti formuojant elektroninius sveikatos įrašus;

8.3.4.      suformuoti e. receptą vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos priemonėms.

8.4.       Informacinėje sistemoje pacientų asmens duomenys tvarkomi tik asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais. Asmens duomenys Informacinėje sistemoje taip pat tvarkomi siekiant identifikuoti pacientus ir sveikatinimo veiklą vykdančius specialistus.

 1. INFORMACINĖS SISTEMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
 1. Informacinės sistemos organizacinė struktūra:

9.1.            Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas  bei  asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – UAB „VAKK“ klinika;

9.2.            Informacinės sistemos duomenų teikėjai ir jų valdomos informacinės sistemos ir registrai:

9.2.1.           Sveikatos apsaugos ministerija (ESPBI IS);

9.2.2.           Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) (Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras ir Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistema „Sveidra“);

9.2.3.           Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“) („Sodros“ informacinė sistema);

9.2.4.           Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema);

9.2.5.           Sveikatos priežiūros specialistai;

9.2.6.           Pacientai.

9.3.            Informacinės sistemos duomenų gavėjai:

9.3.1.           Sveikatos apsaugos ministerija;

9.3.2.           Valstybinė ligonių kasa;

9.3.3.           „Sodra“;

9.3.4.           Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

9.3.5.           Pacientai.

 1. UAB „VAKK“ klinika, veikianti kaip Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas bei  asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas, vykdo šias funkcijas:

10.1.        priima sprendimus susijusius su Informacinės sistemos kūrimu, plėtra, likvidavimu, modernizavimu, priežiūra, administravimu, ir kontroliuoja jų vykdymą;

10.2.        rengia ir priima teisės aktus, susijusius su Informacinės sistemos veikla, informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūra, duomenų tvarkymu ir duomenų sauga.

10.3.        nagrinėja siūlymus tobulinti Informacinę sistemą;

10.4.        analizuoja teisines, technines, technologines, metodines ir organizacines Informacinės sistemos tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, reikalingus Informacinės sistemos veiklai užtikrinti;

10.5.        sudaro sutartis su Informacinės sistemos duomenų teikėjais ir gavėjais;

10.6.        teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie Informacinės sistemos veiklą;

10.7.        užtikrina Informacinės sistemos duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu,  Nuostatais ir kitais teisės aktais;

10.8.        tvarko su savo įstaigos veikla susijusius Informacinės sistemos duomenis;

10.9.   užtikrina Informacinės sistemos veikimui ir duomenų mainams su ESPBI IS būtinos techninės ir programinės įrangos įdiegimą, nepertraukiamą funkcionavimą ir atnaujinimą;

10.10.    administruoja Informacinės sistemos duomenų saugyklą, duomenų archyvą ir užtikrina jų saugą;

10.11.    skiria darbuotojus (Informacinės sistemos naudotojus), atsakingus už Informacinės sistemos duomenų tvarkymą;

10.12.    organizuoja Informacinės sistemos eksploatavimui, priežiūrai ir plėtrai skirtų funkcinių, techninių, programinių priemonių įsigijimą, diegimą ir modernizavimą;

10.13.    registruoja Informacinės sistemos naudotojus, vadovaudamasis Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklėmis;

10.14.    užtikrina, kad Informacinės sistemos duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Nuostatais, įstatymais ir kitais teisės aktais;

10.15.    atsako už duomenų tvarkymo Informacinėje sistemoje ir teikimo teisėtumą bei duomenų patikimumą teisės aktų nustatyta tvarka;

10.16.    organizacinėmis, techninėmis, technologinėmis ir metodinėmis priemonėmis užtikrina Informacinės sistemos saugą, Informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo bei saugų duomenų perdavimą kompiuteriniais tinklais;

10.17.    atsako, kad asmens duomenys būtų renkami apibrėžtais tikslais, sąžiningai ir teisėtai;

10.18.    atsako, kad duomenų subjektas duotų sutikimą asmens duomenų kaupimui. 

10.19.    atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su Informacinės sistemos ir asmens duomenų valdymu ir tvarkymu, nustatytas funkcijas.

III. INFORMACINĖS SISTEMOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 1. Informacinę struktūrą sudaro:

11.1.   EMI ir veiklos informacija;

11.2.   ataskaitų ir statistinės informacija.

 1. EMI ir veiklos informacijos tvarkomi:

12.1.   bendrieji pacientų duomenys (ESI identifikacinis numeris, asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), ryšys su motina (šis duomuo tvarkomas, kai pacientas yra naujagimis ir neturi asmens kodo), vardas (vardai), pavardė (pavardės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties data, nuoroda į naujagimio motinos duomenis, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), ryšio su pacientu tipas (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono ryšio numeriai, elektroninio pašto adresai);

12.2.   ypatingieji pacientų duomenys (sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros įstaigų pasirinkimai, ūgis, svoris, juosmens apimtis, kūno masės indeksas, kraujo grupė ir rezus faktorius, rizikos veiksniai, gyvenimo būdas (žalingi įpročiai), sveikatai kenksmingi ir pavojingi aplinkos veiksniai, neįgalumo lygis, darbingumo lygis, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai, profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys, taikytų vakcinacijų duomenys, persirgtų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai, artimųjų giminaičių paveldimų arba genetinių ligų diagnozių kodai, paciento atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktas, parengti elektroniniai medicininiai dokumentai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), elektroninės medicininės pažymos (įskaitant jas sudarančius duomenis bei metaduomenis), nusiskundimų ir anamnezių duomenys, suteiktos sveikatinimo paslaugos (statistinių apskaitos formų, naudojamų duomenims apie suteiktas sveikatinimo paslaugas rinkti, formatu), gydymo ambulatoriškai suvestinės (apsilankymų statusai, dienynai, epikrizės, išrašai ir kita), diagnozuotų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, taikyto gydymo būdai, atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos), ilgalaikio stebėjimo duomenys, gydymas vaistiniais preparatais, medicinos pagalbos priemonių taikymas, siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginiai, atlikti tyrimai, apdraustumo sveikatos draudimu požymis registravimo sveikatinimo paslaugoms gauti metu, išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data), išduoti leidimai dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nenumatytais atvejais (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo įstaiga, kuriai skirtas leidimas (asmens kodas, pavadinimas), nedarbingumo laikotarpis), išskyrus valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančius duomenis;

12.3.   elektroninius sveikatos įrašus suformavusių sveikatinimo specialistų duomenys (asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), licencijos ar sąrašo, į kurį įrašomi sveikatinimo specialistai, duomenys (numeris, sveikatinimo paslaugą suteikusio specialisto darbo vietos numeris, profesinės kvalifikacijos rūšis, licencijos ar sąrašo įrašo būsena, licencijos panaikinimo ar išbraukimo iš sąrašo data), sveikatinimo specialisto spaudo numeris, pareigybė, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, etatų kiekis, savaitinis valandų skaičius etatui, specialisto dirbamas valandų kiekis per savaitę);

12.4.   duomenys apie e. receptus (serija (kompensuojamųjų vaistų paso numeris), numeris, nuoroda į paciento duomenis, išrašymo data, galiojimo pabaigos data, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pavadinimas, vaistinio preparato bendrinis pavadinimas arba medicinos pagalbos priemonių grupės pavadinimas, nurodytas Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno skiltyje „Medicinos pagalbos priemonių grupė“, vaistinio preparato farmacinė forma, stiprumas, pakuotės dydis arba medicinos pagalbos priemonės matmenys, paskirtas kiekis, vaistinio preparato vartojimo būdas ir dažnumas, ligos ar būklės kodas, kompensacijos procentas, maksimali mažmeninė kaina, bazinė kaina, maksimali paciento priemoka, nuoroda į vaistinį preparatą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę išrašiusio sveikatos priežiūros specialisto duomenis, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės paskyrimo data, vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės įsigijimo data, data, iki kada pakanka įsigyto vaistinio preparato ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, vaistinio preparato nacionalinis pakuotės identifikatorius, kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pakuotės identifikatorius, vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės kompensacijos rūšies kodas);

12.5.   duomenys apie medicininius vaizdus (jonizuojančios spinduliuotės dozės duomenys, identifikacinis numeris, nuoroda į vaizdą padariusios laboratorijos duomenis, medicininis vaizdas ir (arba) nuoroda į vaizdo saugojimo vietą, medicininio vaizdo padarymo data ir laikas);

12.6.   administracinė informacija (padaliniai, kalendoriai, darbuotojai (asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigybė, profesinė kvalifikacija, darbo laikas ir kabinetų numeriai, sveikatinimo specialisto spaudo numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresai, darbovietės juridinio asmens kodas, įdarbinimo data, atleidimo data ), naudojamų medicinos prietaisų duomenys);

12.7.   techniniai duomenys (sveikatinimo specialistų prisijungimo vardai, slaptažodžiai; duomenų kopijų darymo informacija), užtikrinantys Informacinės sistemos veikimą, duomenų saugą bei informacijos mainus;

12.8.   klasifikatorių duomenys:

12.8.1.       asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų klasifikatoriai ir jų pakeitimai;

12.8.2.       sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainynai ir jų pakeitimai;

12.8.3.       kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas ir jo pakeitimai;

12.8.4.       kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainynas ir jo pakeitimai;

12.8.5.       vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, įtrauktų į Europos farmakopėją, sąrašas ir jo pakeitimai;

12.8.6.       Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), įdiegtas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164, ir jo pakeitimai;

12.8.7.       medicininių intervencijų klasifikacijos sisteminis intervencijų sąrašas pagal giminingų diagnozių grupavimą (Diagnosis-related group (DRG) ir jo pakeitimai;

12.8.8.       Europos Sąjungos mastu centralizuotai tvarkomas šalių klasifikatorius, kurio pagrindą sudaro 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (OL 2006 L354, p. 19), ir jo pakeitimai;

12.8.9.       Valstybės ir savivaldybių kodų klasifikatorius ir jo pakeitimai;

12.8.10.   Adresų klasifikatorius ir jo pakeitimai;

12.8.11.   Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, ir jo pakeitimai;

12.8.12.   Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatoriaus atnaujinta šešiaženklė struktūra pagal ISCO-08, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V(5)-167, ir jos pakeitimai;

12.9.    metodinės pagalbos sveikatinimo specialistui teikimą tyrimo ir gydymo proceso metu užtikrinantys suklasifikuoti duomenys (informacija apie rekomenduojamus tyrimo, gydymo būdus, vaistinių preparatų klinikinė informacija);

12.10.    kiti su sveikatinimo paslaugų teikimu susiję klasifikatoriai.

 1. Ataskaitų ir statistinės informacijoje tvarkomi ir saugomi duomenys, nurodyti Nuostatų 12 punkte, kurių reikia ataskaitoms formuoti, statistikai skaičiuoti ir analizei vykdyti.
 2. Informacinės sistemos duomenų teikėjai teikia šiuos duomenis:

14.1.   Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi ESPBI IS nuostatais, pagal duomenų teikimo-gavimo sutartį, teikia pacientų ESI, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, medicinos prietaisų, klasifikatorių, medicininių vaizdų, e. receptų, ataskaitų ir statistinės informacijos duomenis;

14.2.   Valstybinė ligonių kasa teikia Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenis: draudžiamojo asmens kodas, draudžiamojo asmens identifikavimo kodas, apdraustumo pradžios data, nuo kuriuos asmuo buvo (yra) draustas, apdraustumo pabaigos data, iki kurios asmuo buvo (yra) draustas;

14.3.   Valstybinė ligonių kasa, vadovaudamasi Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ nuostatais, pagal duomenų teikimo – gavimo sutartį, teikia sveikatos priežiūros specialistų (specialisto pareigos, įstaiga, kurioje specialistas įdarbintas (pavadinimas, adresas, specialisto įdarbinimo ir atleidimo datos, etatų kiekis, savaitinis valandų skaičius etatui, specialisto dirbamas valandų kiekis per savaitę) duomenis, paciento bendruosius duomenis (draudžiamojo asmens kodas, draudžiamojo asmens identifikavimo kodas, draudžiamojo asmens gimimo data, draudžiamojo asmens mirties data (jei miręs), draudžiamojo asmens vardas (vardai), draudžiamojo asmens pavardė (pavardės) duomenis, paciento pasirinkto sveikatos priežiūros specialisto (vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris) ir sveikatos priežiūros įstaigos (pavadinimas, juridinio asmens kodas) duomenis, ypatinguosius pacientų duomenis (pacientams suteiktų paslaugų duomenis, gydymo apskaitos lapų (gydymo apskaitos lapo numeris, gydymo apskaitos lapo tipas, siuntimo gydyti požymis, asmens ligos istorijos numeris, atvykimo tipas, hospitalizavimo dažnumo požymis, gydymo pradžios data, gydymo rūšys, gydymo pabaigos data, gydymo rezultatas, gydymo kaina, asmens mokėtina suma, VLK kompensuojama suma ASPĮ, mokėjimo data, gydymo apskaitos lapo patvirtinimo TLK data, įstaigoje nustatytų diagnozių duomenys (diagnozės nustatymo data, ligos arba traumos kodas, ligos arba traumos pavadinimas, ligos dažnumo požymis), medicininės reabilitacijos (toliau - MR) formos Nr. 070a/LK (MR pažymos tipas, MR gydymo profilio kodas, MR paslaugos rūšies kodas, Diagnozės TLK-10-AM ligos kodas, indikacijos, Bartelio indeksas, Keitelio indeksas, Modifikuotas Keitelio indeksas, Karnovskio indeksas, Mini Mental testo rezultatas, biosocialinių funkcijų sutrikimą ar ligos sunkumą apibūdinantys rodikliai ir jų reikšmės, pirmasis reabilitacijos etapas, 066/a-LK formos numeris, 025/a-LK formos numeris, 2011T formos pažymos numeris, gydytojo spaudo serija ir numeris, atsakingo asmens kodas, diena, nuo kurios rekomenduojama skirti medicininę reabilitaciją, darbingumo lygis (proc.), nustatyto darbingumo pradžios data, neįgalumo lygis, neįgalumo lygio pradžios data, specialiųjų poreikių lygis, specialiųjų poreikių lygio pradžios data, požymis ar reikia lydinčio slaugančio asmens, lydinčio slaugančio asmens reikalingumo priežastis, Nutraukto reabilitacinio gydymo panaudotų dienų skaičius, 070/a-LK pažymos numeris, 070/a-LK pažymos būsena, ASPĮ „Sveidra“ suteiktas identifikatorius, teritorinės ligonių kasos juridinio asmens kodas, pateikimo teritorinei ligonių kasai data ir laikas, paslaugos teikimo sąlygos, draustumo požymis, darbingumo lygis) duomenis bei privalomojo sveikatos draudimo paslaugų klasifikatorių ir jo pakeitimus, sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainyną ir jo pakeitimus, kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ir jo pakeitimus; kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną ir jo pakeitimus; Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ Australijos modifikacija, TLK-10-AM) ir jo pakeitimus, medicininių intervencijų klasifikacijos sisteminį intervencijų sąrašą pagal giminingų diagnozių grupavimą (Diagnosis-related group (DRG) ir jo pakeitimus;

14.4.   “Sodra“ teikia „Sodros“ informacinės sistemos duomenis: pacientams išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data);

14.5.   Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba teikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos duomenis (asmeniui nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai ir terminai).

 1. Informacinės sistemos duomenų gavėjai gauna šiuos duomenis:

15.1.   Sveikatos apsaugos ministerija gauna pacientų bendruosius duomenis (ESI identifikacinis numeris, Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), šeiminė padėtis, gimimo data, lytis, mirties data, nuoroda į naujagimio motinos duomenis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (rūšis, numeris, išdavimo data, išdavusi valstybė), kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresai), kontaktinių asmenų duomenys (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), ryšio su pacientu duomenys (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono numeris, elektroninio pašto adresai)), pacientų ESI duomenis (su sveikata susiję ypatingieji duomenys, paciento atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktas, parengti elektroniniai medicininiai dokumentai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), elektroninės medicininės pažymos (įskaitant jas sudarančius duomenis bei metaduomenis), išrašyti e. receptai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), padaryti medicininiai vaizdai (įskaitant metaduomenis bei jonizuojančiosios spinduliuotės dozės duomenis)), įstaigoje dirbančių sveikatinimo specialistų duomenis (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris, profesinė kvalifikacija, pareigos, darbo laikas ir kabinetų numeriai, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresai), įdarbinimo įstaigoje duomenys (darbovietės juridinio asmens kodas, darbo šioje darbovietėje pradžia, darbo šioje darbovietėje pabaiga)), naudojamų medicinos prietaisų duomenis;

15.2.   Valstybinė ligonių kasa gauna Sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1419 redakcija patvirtintų statistinės apskaitos dokumentų formų ASPĮ veiklos duomenis, sveikatos priežiūros specialistų (specialisto pareigos, įstaiga, kurioje specialistas įdarbintas (pavadinimas, adresas, specialisto įdarbinimo ir atleidimo datos, etatų kiekis, savaitinis valandų skaičius etatui, specialisto dirbamas valandų kiekis per savaitę) duomenis, paciento bendruosius duomenis (draudžiamojo asmens kodas, draudžiamojo asmens identifikavimo kodas, draudžiamojo asmens gimimo data, draudžiamojo asmens mirties data (jei miręs), draudžiamojo asmens vardas (vardai), draudžiamojo asmens pavardė (pavardės) duomenis, paciento pasirinkto sveikatos priežiūros specialisto (vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris) ir sveikatos priežiūros įstaigos (pavadinimas, juridinio asmens kodas) duomenis, ypatinguosius pacientų duomenis (pacientams suteiktų paslaugų duomenis, gydymo apskaitos lapų (gydymo apskaitos lapo numeris, gydymo apskaitos lapo tipas, siuntimo gydyti požymis, asmens ligos istorijos numeris, atvykimo tipas, hospitalizavimo dažnumo požymis, gydymo pradžios data, gydymo rūšys, gydymo pabaigos data, gydymo rezultatas, gydymo kaina, asmens mokėtina suma, VLK kompensuojama suma ASPĮ, mokėjimo data, gydymo apskaitos lapo patvirtinimo TLK data, įstaigoje nustatytų diagnozių duomenys (diagnozės nustatymo data, ligos arba traumos kodas, ligos arba traumos pavadinimas, ligos dažnumo požymis), medicininės reabilitacijos (toliau - MR) formos Nr. 070a/LK (MR pažymos tipas, MR gydymo profilio kodas, MR paslaugos rūšies kodas, Diagnozės TLK-10-AM ligos kodas, indikacijos, Bartelio indeksas, Keitelio indeksas, Modifikuotas Keitelio indeksas, Karnovskio indeksas, Mini Mental testo rezultatas, biosocialinių funkcijų sutrikimą ar ligos sunkumą apibūdinantys rodikliai ir jų reikšmės, pirmasis reabilitacijos etapas, 066/a-LK formos numeris, 025/a-LK formos numeris, 2011T formos pažymos numeris, gydytojo spaudo serija ir numeris, atsakingo asmens asmens kodas, diena, nuo kurios rekomenduojama skirti medicininę reabilitaciją, darbingumo lygis (proc.), nustatyto darbingumo pradžios data, neįgalumo lygis, neįgalumo lygio pradžios data, specialiųjų poreikių lygis, specialiųjų poreikių lygio pradžios data, požymis ar reikia lydinčio slaugančio asmens, lydinčio slaugančio asmens reikalingumo priežastis, nutraukto reabilitacinio gydymo panaudotų dienų skaičius, 070/a-LK pažymos numeris, 070/a-LK pažymos būsena, ASPĮ „Sveidra“ suteiktas identifikatorius, teritorinės ligonių kasos juridinio asmens kodas, pateikimo teritorinei ligonių kasai data ir laikas, paslaugos teikimo sąlygos, draustumo požymis, darbingumo lygis) duomenis;

15.3.   „Sodra“ ir jos teritoriniai skyriai gauna pacientų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, jei asmuo nedirbantis, tai darbo biržos pažymėjimo numerį, jei pareigūnas – pareigūno pažymėjimo numerį), su sveikata susijusius duomenis (elektroninio nedarbingumo ar elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pradžia ir pabaiga, diagnozė), sveikatinimo specialistų duomenis (įstaiga, kurioje dirba, asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), sveikatinimo specialisto spaudo numeris), asmens duomenis teikiančios ASPĮ duomenis(pavadinimas, kodas, adresas);

15.4.   Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba gauna siunčiamo asmens neįgalumo, darbingumo lygiui, bendriesiems pirminiams specialiesiems poreikiams nustatyti bendruosius siunčiamo asmens duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta) ir su sveikata susijusius (ypatinguosius) duomenis (elektroninis siuntimas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kuriame nurodytas vertinimo tikslas, specialistų išvados, diagnozės, funkcijų sutrikimai, diagnozių ir funkcijų sutrikimo pagrindimo ir kiti duomenys; kiti medicininiai dokumentai), sveikatinimo specialistų duomenis (įstaiga, kurioje dirba, vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigos, sveikatinimo specialisto spaudo numeris), asmens duomenis teikiančios ASPĮ duomenis (pavadinimas, kodas, adresas);

15.5.   Nuostatuose nenurodytiems asmenims, išskyrus pacientus, peržiūrinčius savo pačių EMI duomenis, Informacinės sistemos duomenys teikiami pagal su Informacinės sistemos duomenų gavėju sudarytą Informacinės sistemos duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje nurodomas Informacinės sistemos duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų Informacinės sistemos duomenų apimtis. Prašyme nurodoma duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. 

IV. INFORMACINĖS SISTEMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA 

 1. Informacinės sistemos funkcinę struktūrą sudaro:

16.1.   veiklos procesų, EMI tvarkymo ir duomenų mainų posistemė;

16.2.   informacijos analizės ir ataskaitų formavimo posistemė.

 1. Veiklos procesų, EMI tvarkymo ir duomenų mainų posistemės funkcijos:

17.1.             ambulatorinių apsilankymų planavimas:

17.1.1.       tvarko pacientų priėmimo sveikatinimo specialistų darbo vietų (pvz. gydytojų, gydytojo kabinetų, procedūrinių kabinetų ir t.t.) priėmimo laikus;

17.1.2.       užtikrina laisvų laikų paiešką;

17.1.3.       užtikrina paciento registraciją atvykimui pasirinktu (nurodytu) laiku;

17.1.4.       užtikrina pacientų registracijų peržiūrą, perregistravimą ir atšaukimą;

17.1.5.       užtikrina registracijos informacijos spausdinimą ir/ar siuntimą el. paštu;

17.1.6.       teikia pranešimus apie registracijas, kurias būtina peržiūrėti pasikeitus priėmimo laikams;

17.2.        ambulatorinių pacientų priėmimas:

17.2.1.       pateikia paciento registracijas, EMI, informaciją apie paciento draustumą ir prisirašymą prie šeimos gydytojo;

17.2.2.       tvarko paciento atvykimo duomenis;

17.2.3.       užtikrina dokumentų sukūrimą;

17.2.4.       užtikrina paciento nukreipimą į sveikatinimo specialisto darbo vietą nurodant priėmimo laiką;

17.3.        ambulatorinis gydymas:

17.3.1.       pateikia registruotų ir nukreiptų pacientų sąrašą su apsilankymo tikslu, atvykimo laiku bei kita informacija;

17.3.2.       užtikrina pasirinkto paciento EMI peržiūrą;

17.3.3.       tvarko EMI ir elektroninių dokumentų duomenis;

17.3.4.       užtikrina dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;

17.4.        laboratorinių tyrimų atlikimas:

17.4.1.       tvarko laboratorinio tyrimo užsakymo duomenis;

17.4.2.       tvarko ėminio paėmimo duomenis;

17.4.3.       pateikia laboratorinio tyrimo užsakymo ir ėminio duomenis laboratorijai;

17.4.4.       tvarko laboratorinio tyrimo užsakymo patvirtinimo ir ėminio gavimo laboratorijoje duomenis;

17.4.5.       perduoda laboratorinio tyrimo užsakymo duomenis laboratorijai;

17.4.6.       gauna laboratorinio tyrimo rezultatų duomenis iš laboratorijos;

17.4.7.       tvarko laboratorinio tyrimo rezultatų duomenis;

17.4.8.       vertina laboratorinio tyrimo rezultatų kokybę ir patikimumą;

17.4.9.       įrašo laboratorinio tyrimo rezultatus į EMI ir perduoda ESPBI IS;

17.4.110.   užtikrina dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;

17.5.        instrumentinių tyrimų atlikimas:

17.5.1.       tvarko instrumentinio tyrimo užsakymo duomenis;

17.5.2.       pateikia instrumentinio tyrimo užsakymo duomenis;

17.5.3.       tvarko instrumentinio tyrimo užsakymo patvirtinimo duomenis;

17.5.4.       perduoda instrumentinio tyrimo užsakymo duomenis tyrimo įrangai ir vaizdus tvarkančiai informacinei sistemai;

17.5.5.       gauna informaciją apie atliktus tyrimus ir nuorodas į jų vaizdus;

17.5.6.       užtikrina pasirinktos vaizdo nuorodos perdavimą vaizdų peržiūros informacinei sistemai, kurioje atidaromas atitinkamas vaizdas;

17.5.7.       tvarko instrumentinio tyrimo aprašymus ir rezultatų duomenis;

17.5.8.       pateikia instrumentinių tyrimų užsakymų ir rezultatų sąrašus;

17.5.9.       įrašo instrumentinio tyrimo rezultatus į EMI ir perduoda ESPBI IS;

17.5.10.       užtikrina dokumentų spausdinimą ir persiuntimą el. paštu;

17.6.        receptų formavimas:

17.6.1.       užtikrina vaistų ir su jais susijusios informacijos paiešką;

17.6.2.       pateikia vaistų klasifikatoriaus (vaistų, jų indikacijų, kontraindikacijų ir vaistų sąveikų) duomenis;

17.6.3.       padeda išrašyti receptus elektroniniu būdu panaudojant vaistų klasifikatorių ir šablonus;

17.6.4.       teikia rekomendacijas ir perspėjimus recepto išrašymo metu atsižvelgiant į pacientui registruotas diagnozes ir kitus kriterijus;

17.6.5.       sudaro sąlygas peržiūrėti išrašytus receptus, pakartotinai išrašyti analogišką receptą;

17.6.6.       įrašo elektroninio recepto duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;

17.7.        siuntimų rašymas:

17.7.1.       tvarko gydytojo konsultacijos ar gydymo paskyrimo ir siuntimo duomenis;

17.7.2.       įrašo siuntimo duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;

17.7.3.       užtikrina siuntimo dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;

17.7.4.       tvarko konsultacijos ar gydymo rezultatų duomenis;

17.7.5.       pateikia siuntimų ir konsultacijų rezultatų sąrašus;

17.7.6.       sudaro sąlygas peržiūrėti siuntimų ir konsultacijų rezultatų duomenis;

17.7.7.       įrašo konsultacijos ar gydymo rezultatų duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;

17.8.        vidinių konsultacijų vykdymas:

17.8.1.       tvarko paciento konsultacijos skyrimo ir kitame skyriuje dirbančio gydytojo užsakymo konsultacijai duomenis;

17.8.2.       tvarko konsultacijos rezultato duomenis;

17.8.3.       tvarko gydytojo priskyrimo konsultacijos atlikimui, laiko per kurį turi būti atlikta konsultacija duomenis;

17.8.4.       pateikia atskirų specialybių užsakytų ir įvykdytų konsultacijų sąrašus, kontroliuoja konsultacijų vykdymą;

17.8.5.       įrašo konsultacijos duomenis į EMI ir perduoda ESPBI IS;

17.8.6.       užtikrina dokumentų spausdinimą ir persiuntimą el. paštu;

17.9.        nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas:

17.9.1.       tvarko elektroninius nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenis;

17.9.2.       perduoda elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenis „Sodros“ informacinei sistemai;

17.9.3.       įrašo elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų duomenis į EMI;

17.9.4.       užtikrina dokumentų pateikimą elektroniniu būdu bei kitų dokumentų spausdinimą;

17.10.    neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymas:

17.10.1.   tvarko elektroninius neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo duomenis;

17.10.2.   perduoda elektroninį siuntimą, kitus reikiamus elektroninius dokumentus bei neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo duomenis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinei sistemai;

17.10.3.   įrašo neįgalumo, darbingumo lygio, bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo duomenis į EMI;

17.10.4.   užtikrina elektroninio siuntimo ir kitų dokumentų spausdinimą ir pateikimą elektroniniu būdu;

17.11.    diagnozių, paslaugų ir operacijų registravimas:

17.11.1.   pateikia standartizuotus klasifikatorius (pvz. TLK-10-AM; Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų klasifikatorius ir jo pakeitimai, sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų kainynas ir jo pakeitimai, ACHI ir t.t.) duomenų tvarkymui;

17.11.2.   tvarko paciento diagnozių, suteiktų paslaugų, atliktų intervencijų duomenis;

17.11.3.   tvarko paciento struktūrizuotus ir nestruktūrizuotus klinikinius duomenis;

17.12.    psichikos ligonių klinikinės informacijos tvarkymas ir apsauga:

17.12.1.   tvarko psichikos ligonių klinikinės informacijos duomenis;

17.12.2.   užtikrina psichikos ligonių klinikinės informacijos apsaugą;

17.13.    dokumentų sukūrimas:

17.13.1.   tvarko įstaigoje naudojamus dokumentų šablonus;

17.13.2.   tvarko paciento, gydytojo, padalinio šablonų sąrašus;

17.13.3.   tvarko dokumentų registravimo žurnalus;

17.13.4.   užtikrina paciento, EMI ir kitų dokumentų duomenų įkėlimą į šabloninį dokumentą;

17.13.5.   priskiria dokumentą registravimo žurnalui ir suteikia registravimo numerį;

17.13.6.   užtikrina galimybę prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI;

17.13.7.   užtikrina dokumentų spausdinimą ir/ar persiuntimą el. paštu;

17.14.    pacientų katalogo tvarkymas:

17.14.1.   tvarko pacientų bendruosius duomenis;

17.14.2.   tvarko pacientų, turinčių teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, bendruosius duomenis;

17.14.3.   identifikuoja pacientą;

17.14.4.   užtikrina paciento paiešką pagal jo asmens duomenis;

17.14.5.   tvarko prisirašymo pas šeimos gydytoją duomenis;

17.14.6.   vykdo pacientų duomenų sujungimą priskiriant visus besidubliuojančių pacientų EMI ir kitus duomenis vienam asmeniui;

17.14.7.   užtikrina duomenų mainus su duomenų teikėjais ir gavėjais;

17.15.    klinikos resursų administravimas:

17.15.1.   tvarko klinikos struktūros duomenis;

17.15.2.   tvarko darbo vietų duomenis;

17.15.3.   tvarko darbuotojų duomenis;

17.15.4.   tvarko darbo grafikų (kalendoriaus) duomenis, kurie susiejami su planavimo ir registravimo funkcijomis;

17.15.5.   tvarko medicinos įrangos duomenis;

17.15.6.   tvarko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių duomenis;

17.15.7.   užtikrina darbo grafikų ir (ar) suplanuotų pacientų apsilankymų spausdinimą;

17.16.    Informacinės sistemos naudotojų, klasifikatorių ir terminų žodynų administravimas:

17.16.1.   tvarko naudotojų prisijungimo duomenis;

17.16.2.   tvarko naudotojų teisių duomenis;

17.16.3.   užtikrina klasifikatorių susiejimą su nacionaliniais klasifikatoriais;

17.17.    klinikinės ir kitos informacijos keitimasis su ESPBI IS:

17.17.1.   perduoda įstaigoje sukurtus paciento EMI duomenis ESPBI IS;

17.17.2.   perduoda statistinės apskaitos informaciją ESPBI IS;

17.17.3.   gauna ESI iš ESPBI IS.

 1. Informacijos analizės ir ataskaitų formavimo posistemės funkcijos:

18.1.   formuoja ataskaitas pagal suvestus parametrus;

18.2.   pateikia suformuotų ataskaitų sąrašus;

18.3.   užtikrina ataskaitų peržiūrą ekrane;

18.4.   užtikrina ataskaitų spausdinimą;

18.5.   užtikrina duomenų eksportą į reikiamą formatą (pvz. CSV);

18.6.   sudaro sąlygas naudoti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei.

 1. V.                INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS 
 1. Informacinėje sistemoje kaupiami asmens duomenys teikiami ir gaunami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą ir gavimą.
 2. Informacinės sistemos duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.
 3. Informacija teikiama šiais būdais:

21.1.    Raštu, žodžiu ir (arba) elektroniniu ryšių priemonėmis;

21.2.    Peržiūra leidžiamos kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais.

 1. Informacinės sistemos tvarkytos teikia duomenų išrašus, pagal šios sistemos duomenis parengtas ataskaitas, apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, duomenų teikėjų pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas.
 2. Informacinėje sistemoje kaupiami duomenys teikiami tokio turinio ir formos, kokie yra saugojami ir naudojami Informacinėje sistemoje. Tais atvejais, kai teikiamų duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjų poreikių arba prašanti institucija neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gaunamų duomenų, taip pat kai paprastai teikiamos informacijos turinys ir forma neatitinka kitų juridinių ar fizinių asmenų, kurie dažniausiai kreipiasi dėl tokios informacijos ir siekia ją pakartotinai panaudoti, poreikių, Informacinės sistemos tvarkytojas sukuria reikiamas papildomas priemones.
 3. Informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal duomenų gavėjo rašytinį prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Daugkartinio teikimo atveju pasirašomoje duomenų teikimo sutartyje, be kita ko, turi būti nurodytas teiktinų duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtys. Vienkartinio duomenų teikimo atveju duomenų gavėjo teikiamame prašyme turi būti nurodytas teiktinų duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis.
 4.  Asmens duomenų gavėjas negali asmens duomenų naudoti kitam tikslui, negu yra nustatyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme
 5. Informacinės sistemos duomenys pakartotinio panaudojimo tikslais (statistinėms ataskaitoms) teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose nurodomas duomenų gavimo teisinis pagrindas, tvarka, duomenų naudojimo tikslas ir apimtis, formatas ir gavimo būdas. Teikiami duomenys nuasmeninami, t. y. asmens kodas neteikiamas, o fizinio asmens vardas ir pavardė pakeičiami žodžiais „fizinis asmuo“.
 6. Informacinės sistemos duomenų gavėjai, duomenų subjektai, kitos valstybinės informacinės sistemos, registro tvarkytojai ir kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Informacinės sistemos valdytojui turi būti pateiktas prašymas dėl netikslių duomenų koregavimo, o Informacinės sistemos valdytojas turi pateikti atsakymą dėl pakoreguotų netikslių duomenų.
 7. Informacinės sistemos gavėjams duomenys teikiami neatlygintinai.    
 1. VI.             INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGA 
 1. Informacinės sistemos duomenys kaupiami ir saugomi Informacinės sistemos duomenų saugykloje ir Informacinės sistemos duomenų archyve, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. Aktualūs paciento EMI esantys asmens duomenys Informacinės sistemos duomenų saugykloje saugomi visą paciento gyvenimą ir trejus metus po jo mirties, pasibaigus šiam laikotarpiui asmens duomenys automatiškai perkeliami į Informacinės sistemos duomenų archyvą. Aktualūs sveikatos priežiūros specialisto asmens duomenys Informacinės sistemos duomenų saugykloje saugomi tol, kol Informacinės sistemos duomenų saugykloje yra saugomi jo tvarkomi (tvarkyti) EMI įrašai. Pasibaigus šiam laikotarpiui sveikatos priežiūros specialisto asmens duomenys automatiškai perkeliami į Informacinės sistemos duomenų archyvą.
 2. Informacinės sistemos duomenų archyve EMI esantys asmens duomenys saugomi 75 metus nuo jų perkėlimo iš Informacinės sistemos duomenų saugyklos momento. Pasibaigus šiam laikotarpiui Informacinės sistemos duomenų archyve esantys duomenys sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams ar kitai valdytojo informacinei sistemai. Informacinės sistemos valdytojo tam tikslui sudarytos komisijos sprendimu, kai šie duomenys tampa nereikalingi Informacinės sistemos tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Informacinės sistemos duomenų archyvas sunaikinamas arba perduodamas valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Tvarkant ir saugant Informacinėje sistemoje duomenis turi būti įgyvendintos duomenų saugos organizacinės, programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės priemonės, skirtos Informacinės sistemos duomenų konfidencialumui, prieinamumui teisėtiems Informacinės sistemos tvarkytojams, vientisumui ir autentiškumui užtikrinti ir apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų Informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų pobūdį. Informacinės sistemos duomenų saugaus tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas vadovaujantis:

31.1.   Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ ;

31.2.   Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

31.3.   Lietuvos standartai LST ISO/IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“ ir LST ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos“. Reikalavimai“ bei kitais Lietuvos ir tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą.“

 1. Informacinės sistemos duomenų sauga organizuojama vadovaujantis Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais ir saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais parengtais ir patvirtintais vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.
 2. Už Informacinės sistemos duomenų saugą teisės aktų nustatyta tvarka atsako Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas.
 3. Informacinės sistemos naudotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo pasirašyti pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo, sutartiniams ar kitiems santykiams.
 1. VII.          INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS
 1. Informacinės sistemos steigimas ir diegimas finansuojamas valdytojo lėšomis.
 2. Informacinės sistemos eksploatacija finansuojama valdytojo lėšomis.
 3. Informacinės sistemos tobulinimas ir plėtra finansuojama valdytojo lėšomis.
 1. VIII.       INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
 1. Informacinė sistema modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka.
 2. Informacinės sistemos likvidavimo atveju duomenų archyve esantys duomenys sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams ar kitai valdytojo informacinei sistemai. Informacinės sistemos valdytojo tam tikslui sudarytos komisijos sprendimu, kai šie duomenys tampa nereikalingi Informacinės sistemos tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Informacinės sistemos duomenų archyvas sunaikinamas arba perduodamas valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
 1. IX.             BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos taip:

40.1.   Duomenų subjektas prisirašydamas prie sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos šeimos gydytojo ir/arba registruodamasis gauti sveikatos priežiūros paslaugas pasirašo ant paciento sutikimo dėl paslaugų gavimo UAB „VAKK“ klinikoje, kuriame informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą Informacinėje sistemoje.

40.2.   Duomenų subjektas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, turi teisę susipažinti su Informacinėje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Duomenų subjektui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.

40.3.   Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su Informacinėje sistemoje tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti Informacinėje sistemoje tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacinės sistemos valdytojas, gavęs šiame papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo patikrinti Informacinėje sistemoje tvarkomus prašymą pateikusio duomenų subjekto asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

40.4.   Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, duomenų subjektas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Informacinės sistemos valdytojas, nustatęs, kad šiame papunktyje nurodytas duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus."

40.5.   tinkamą Nuostatų 40.1 – 40.4 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimą užtikrina Informacinės sistemos tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.

 1. Duomenų subjekto teisės uždrausti rodyti savo EMI duomenis įgyvendinamos taip:

41.1.   duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Informacinėje sistemoje, turi teisę Informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo EMI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo;

41.2.   duomenų subjekto EMI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus;

41.3.   duomenų subjektas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.

41.4.   teisę matyti visus duomenų subjekto EMI asmens duomenis, įskaitant duomenų subjekto uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:

41.4.1.  duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;

41.4.2.  sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo profesinės rizikos sąlygomis;

41.4.3.  karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų reikia duomenų subjekto (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.

________________________