Kaip nepakenkti dainuojančiam balsui?

Kaip nepakenkti dainuojančiam balsui?

Dr. Kildos klinikos otorinolaringologė prof. Rūta Pribuišienė

 

 Dainuojančio balso tyrimai – vienas iš ugdomo ar profesionalaus balso apsaugos bū­dų. Žinoma, dainuoti galima tik esant sveikoms stygoms ir sveikam balsui, kaip šo­kiui reikalingos sveikos ko­jos. Balso tyrimas nepaten­ka į LOR gydytojo konsulta­cijos normas, daugelis spe­cialistų esant užkimimui ga­li apžiūrėti tik gerklas ir bal­so stygas.

Kompleksinis dainuojančio balso tyrimas, įdiegtas moks­liniais tikslais prieš 20 m., bu­vo atliekamas bene vieninte­lėje vietoje Lietuvoje – LSMU ligoninėje Kauno klinikose. Šis tyrimas ypač naudingas stojantiems studijuoti balsi­nių specialybių (būsimiems dainininkams, aktoriams, dik­toriams, lektoriams) ir balsą muzikos mokyklose lavinan­tiems vaikams. Kompleksinės balso patikros metu įvertina­ma balso stygų būklė, balso sveikumas, stiprumas, tipas, lavinimo efektyvumas.

  Šiuo metu dainuojančio balso tyrimas atliekamas pri­vačioje Dr. A.Kildos kliniko­je. Otorinolaringologė profe­sorė Rūta Pribuišienė plačiau papasakojo apie jo svarbą ir galimybes.

 

Kam dažniausiai atlie­kate balso patikrą?

 

Dažniausiai tenka tirti mu­zikos mokyklose chorinio ir solinio dainavimo besimo­kančius vaikus. Jie kreipiasi dėl įvairios kilmės užkimimo, sukelto lėtinės slogos, tonzi­lito, refliuksinės ligos, muta­cijos. Dažniausiai užkimsta ekspresyvūs, rėkaujantys vai­kai, jiems susiformuoja rėks­nių mazgeliai. Tokiems vai­kams iš viso nerekomenduo­jama dainuoti. Papuolę į mu­zikinio ugdymo įstaigas ir ga­vę didesnį krūvį balsui, jie vi­siškai užkimsta, kol beveik neprakalba, negali bendro­jo lavinimo mokyklose pade­klamuoti eilėraščio, atlikti už­duočių balsu. Vaikams mazge­liai neoperuojami. Rekomen­duojama nutraukti intensy­vų krūvį balsui (dainavimą), kontroliuoti emocijas, rėka­vimą. Berniukai išauga tuos mazgelius, o mergaitės kar­tais neišauga, todėl jau suau­gus tenka operuoti.

Kartais vaikų užkimimas būna susijęs su nesaugiu balso ugdymu: pavyzdžiui, silpnam balsui duodant didelį krūvį, dainuojant per aukštai. Di­delė problema yra neišlavin­tas diafragminis kvėpavimas, kuomet įkvėpęs vaikas tegali išdainuoti 8–9 sekundes. Nor­ma – 15 sekundžių ir daugiau. Balso patikros metu patvirti­nus užkimimą, rekomenduo­jama atleisti vaiką nuo daina­vimo, kol užkimimas praeis. Prieš grįžtant dainuoti, pa­tartina pakartotinė balso pa­tikra siekiant įsitikinti, kad balsas sveikas.

Pažymėtina, jog balso la­vinimas privalo būti saugus, ypač vaikams, kuriems tai yra laisvalaikio veikla. Lavinimo procesas turi stiprinti balsą, teikti džiugesį dainuojančiam ir aplinkiniams, o ne kelti pro­blemų. Prieš pradedant mažo­jo dainorėlio kelią gerai būtų pasitikrinti ir gauti specialis­to rekomendacijas, kaip sau­giai ugdyti balsą.

 

Kas atsitinka, jei pro­bleminį balsą turintis žmogus pasirenka balsinę specialybę?

Dauguma jaunuolių į Muzi­kos ir teatro akademiją stoja be balso patikros. Moksliniai tyri­mai ir praktika rodo, kad į to­kią specialybę turėtų stoti tik sveiko ir stipraus balso atsto­vai. Taikydami įvairius tyrimo metodus nustatome ne tik bal­so sveikumą, bet ir stiprumą.

Stiprus balsas – jei garsiau­siai dainuojant pasiekiamas 90 decibelų lygis. Jeigu bal­sas yra stiprus, jo ugdymas būna sklandus, o jei nesvei­kas ar silpnas, studijas trikdo periodiškai patiriamas užki­mimas ir jo gydymas. Dėl di­desnio krūvio ar dainuojant per aukšta tonacija gali susi­formuoti minėti balso klos­čių mazgeliai ir juos gydant kartais tenka net išeiti aka­deminių atostogų. Po studijų dirbant balsinį darbą vargina tos pačios problemos.

Viena žinoma atlikėja, ku­riai kelis kartus operuoti bal­so klosčių mazgeliai, dabar dirba dėstytoja ir pati atveža savo auklėtinius patikrinti. Ji nori, kad žmogus, prieš pasi­rinkdamas balso profesionalo kelią, žinotų, jog jo balso ug­dymas ir būsimas darbas yra saugus, nekels sveikatos pro­blemų. Labai vertinu tokį at­sakingą jos požiūrį. Juk nie­kam nelinkėtume neteisin­gai pasirinkus ir norint toliau dirbti retsykiais operuotis, pa­tirti narkozę.

Deja, mano darbo prakti­ka rodo, jog kai kurie žmo­nės įstoja į Muzikos ir teatro akademiją ne tik su mazge­liais, bet ir sirgdami įgimto­mis balso stygų ligomis, kuo­met balsinės profesijos nere­komenduojamos. Dalis vaiki­nukų įstoja nesibaigus muta­cijai, kai balsas dar nesubren­dęs ir labiau pažeidžiamas.

 

Ar balso patikra nau­dinga ir vyresniems atli­kėjams, tarkime, operos solistams?

 

Balso profesionalams šis tyrimas naudingas vertinant balso sveikumą, pažangą ir darbingumą. Balso pažan­gą nesunku vertinti, kadangi atliekami skaitmeniniai įra­šai. Lyginant kelis tyrimus matyti, ar balsas auga.

Nemažai dainuojančių as­menų serga įvairiomis ligo­mis, neigiamai veikiančiomis balsą. Be to, balsą neigiamai veikia senėjimas ir su juo su­sijusios ligos, vartojami vais­tai, hormoniniai pokyčiai. Per mūsų tyrimą nustatoma balso sutrikimo priežastis, užkimi­mo lygis, įvertinamas darbin­gumas, paskiriamas gydymas. Pažymėtina, jog profesionalūs atlikėjai gali dirbti tik turėda­mi sveiką balsą.

 

Kada pirmą kartą išgir­dote apie tokį tyrimą?

 

Apie kompleksinį balso ty­rimą sužinojau perskaičiu­si Europos laringologų drau­gijos gerklų tyrimo protoko­lą. Patį balso tyrimą pama­čiau tarptautinėse stažuotėse Belgijoje, Austrijoje. Pamažu su bendraminčiais kolegomis ruošdami disertacinius dar­bus, dalyvaudami tarptauti­nėse studijose LSMU Ausų, nosies ir gerklės (ANG) kli­nikoje sukūrėme daugiapara­metrinio balso tyrimo siste­mą, nustatėme tiek suaugu­siųjų, tiek vaikų, tiek nedai­nuojančių, tiek dainuojančių žmonių balso normas. Ilgas kelias nueitas, apie 15 m. tam paskirta.

Į ką reikėtų atkreip­ti dėmesį praradus balsą? Kada kreiptis į gydytoją?

 

Užkimus pirmiausia rei­kia laikytis balso režimo: ne­šnabždėti, nerėkauti, nedai­nuoti, nekalbėti telefonu ar triukšmingoje aplinkoje. Pa­tariama gerti daug šiltų skys­čių su medumi, citrina, im­bieru.

Užkimimas gali būti trum­palaikis, pavyzdžiui, dėl per­šalimo ar balso pertempimo. Tokiais atvejais per dvi tris dienas balsas turėtų atkimti. Jei užkimimas trunka ilgiau nei 2 savaites, tiek dainuojan­tiems, tiek nedainuojantiems asmenims reikia pasirodyti gydytojui. Tuomet reikalinga gerklų apžiūra. Geriausiai vi­si pakitimai įžvelgiami atlie­kant gerklų endoskopiją, kuo­met matomas iki 20 kartų pa­didintas vaizdas.

Kalbant apie dainuojančius asmenis, užkimimo priežas­tys gali būti ir sisteminės, kai dainuojama per aukštu bal­su, per dideliu krūviu, neiš­lavinus diafragminio kvėpa­vimo. Šias priežastis galime

 įtarti, jei po dainavimo var­gina krenkštimas, kaklo, ger­klės skausmas, laikinai pri­kimsta balsas – tai rodo jo nuovargį. Reikalingas kom­pleksinis įvertinimas ir rizi­kos veiksnių korekcija. Glau­džiai bendradarbiaujame jau keliolika metų, todėl muzikos mokytojai supranta mūsų re­komendacijas ir profesiona­liai į jas reaguoja.

 

Balso stygos apžiūri­mos endoskopu. Ar šis ty­rimas nemalonus?

 

Endoskopinis gerklų tyri­mas yra trumpas ir neskaus­mingas: specialus vamzde­lis paguldomas ant liežuvio ir prašoma sakyti „iiiii“. Vamz­delyje esanti pluoštinė op­tika leidžia žiūrėti kampu ir pamatyti gerklas. Vaizdo mo­nitoriuje regėdami 20 kartų padidintą vaizdą galime dia­gnozuoti net mažiausius pa­kitimus – prigimtines ir už­gyventas ligas.

Bijoti reikia balso ugdymo neištyrus balso stygų, o ne pa­ties tyrimo. Dainuoti mes tu­rime sveikomis balso stygo­mis, sveiku balsu – tai būtina sąlyga. Beje, visapusis gerklų ir balso tyrimas atliekamas per 15–20 minučių.

Kur galime pasitikrinti balso stygas ir balsą?

 

Gerklas apžiūrėti mažu vei­drodėliu gali visi LOR gydyto­jai. Gerklų vaizdą didinančiai endoskopijai reikalinga bran­gi aparatūra ir tyrėjo patirtis. Todėl gerklų vaizdo endosko­pija atliekama tik didesniuo­se centruose ar privačiose kli­nikose.

Gerklų apžiūrą derinti su kompleksiniu balso tyrimu galima tik Kauno klinikose ir privačioje Dr. A.Kildos klini­koje. Šiuo metu Kauno klini­kose visapusiškai balsą ištir­ti gali 2 gydytojai: prof. R.Pribuišienė ir dr. Aurelija Vegie­nė. Balso tyrimai neįeina į LOR apžiūros normą, todėl atliekami tik mokslinių tyri­mų tikslais.

Dr. A.Kildos klinikoje kom­pleksinis gerklų ir balso tyri­mas atliekamas visiems besi­kreipiantiems dėl balso pro­blemų. Tai – mūsų ir mūsų vaikų sveiko balso ugdymo, sėkmingos balsinės karjeros garantas.