Vaikų diabetas

Kas yra diabetas?

 Dia­be­tas yra lė­ti­nė li­ga, ku­ria su­ser­ga­ma dėl ne­pa­kan­ka­mos in­su­li­no ga­my­bos ka­so­je ar­ba su­tri­ku­sio jo vei­ki­mo au­di­niuo­se. In­su­li­nas yra hor­mo­nas, ku­rio rei­kia, kad krau­jo gliu­ko­zė pa­tek­tų į ląs­te­les ir bū­tų pa­vers­ta ener­gi­ja.  Dėl to il­gai­niui pa­žei­džia­mos or­ga­niz­mo krau­ja­gys­lės, įvai­rūs au­di­niai ir or­ga­nai.

Vai­kų ir pa­aug­lių dia­be­tas
 Dia­be­tas yra vie­na iš daž­niau­sių vai­kų lė­ti­nių li­gų. Jis ga­li var­gin­ti įvai­raus am­žiaus vai­kus, net­gi kū­di­kius. Dia­be­tas vai­kams daž­nai yra diag­no­zuo­ja­mas per vė­lai, kai krau­jo gliu­ko­zė bū­na be­veik mir­ti­nai pa­vo­jin­go ly­gio.    Vaikai paprastai serga I tipo cukriniu diabetu. Jų kasa dažniausiai negamina insulino. Liga prasideda ūmiai ir išaiškinama per kelias savaites ar mėnesius. Vaiko gyvybei išsaugoti yra būtinos insulino injekcijos.

Cukrinis diabetas – neišgydoma, bet kontroliuojama liga. Susirgusiajam reikia planingai maitintis, mankštintis, švirkšti insuliną, mokytis valdyti ligą ir tai daryti. Svarbu kasdien derinti insulino dozes prie valgomo maisto, fizinio, emocinio krūvio, todėl vaikai ir jų šeimos nariai turi gerai nusimanyti apie ligą ir jos padarinius. Taigi ir tėvų užduotis – stengtis, kad mažųjų ligoniukų organizmo medžiagų, ypač angliavandenių, apykaita būtų kuo normalesnė, t.y. panaši į sveiko žmogaus. Jeigu tai nepavyksta, per gausi kraujo gliukozė sukelia ilgalaikes komplikacijas. Blogai kontroliuojamas diabetas po 10 – 20 metų gali pakenkti akių, inkstų ir kitų organų kraujagyslėms, nervams, dėl to kyla aklumo, inkstų transplantacijos, kojų amputacijų grėsmė. Vaikai, kurių diabetas gerai valdomas, puikiai mokosi, užauga darbingi, kūrybingi, laimingi. Tinkamai besigydantys žmonės be komplikacijų išgyvena 50 ir daugiau metų.  Tiek berniukams, tiek mergaitėms pavojus vienodas. Dažniausiai liga diagnozuojama 5 – 7 metų vaikams ir 10 – 14 metų paaugliams.

 Ar vai­kas ser­ga? Pirmieji diabeto požymiai…

      • dažnas šlapinimasis,
      • besaikis troškulys,
      • didėjantis alkis,
      • svorio mažėjimas,
      • nuovargis,
      • negebėjimas susikaupti ar išlaikyti dėmesį,
      • suprastėjusi rega,
      • vėmimas ir skrandžio skausmai (dažnai painiojami su gripu).
      * Vai­kams, ser­gan­tiems an­tro ti­po dia­be­tu, šie po­žy­miai ga­li bū­ti ne­ryš­kūs ar­ba jų ga­li iš vi­so ne­bū­ti. Esant net ir menkiausiam  šios ligos įtarimui būtina konsultuotis su
šeimos  gydytoju arba vaikų endokrinologu.
    

Li­gos po­vei­kis

 Dia­be­tas vei­kia ne tik vai­ką, bet ir jo šei­mą. Krau­jo gliu­ko­zės ty­ri­mai, in­jek­ci­jų, mais­to ir fi­zi­nio krū­vio re­gu­lia­vi­mas trik­do įpras­tą kas­die­ni­nį gy­ve­ni­mą. Dia­be­tas ga­li kenk­ti nor­ma­liai vai­ko gy­ven­se­nai, bren­di­mui, mo­ky­mo­si re­zul­ta­tams, au­gi­mui. Vai­kui ir šei­mai tvar­dy­tis, mal­šin­ti psi­cho­lo­gi­nius, emo­ci­nius iš­gy­ve­ni­mus tu­ri pa­dė­ti įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai, ge­rai iš­ma­nan­tys pe­diat­ri­ją. Pa­ra­mos rei­kia ir ki­tiems žmo­nėms, ku­rie rū­pi­na­si vai­ku, mo­kyk­los per­so­na­lui. To­kiu bū­du vai­kai, ser­gan­tys pir­mo ar an­tro ti­po dia­be­tu, ga­li aug­ti ir bręs­ti ne­pa­tir­da­mi ža­los.