Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Direktorės Vilijos Kildienės 2022 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-22-03

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAKK“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1.    PASKIRTIS IR TIKSLAS

Šios taisyklės reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką UAB “VAKK” Dr. Kildos klinikos (toliau – klinika) pacientams. Vidaus darbo taisyklių tikslas – ugdyti darbuotojų sąžiningą darbą ir jo kokybės užtikrinimą, racionalų darbo laiko panaudojimą, drausmės laikymąsi ir atsakomybę.

Klinika veikia vadovaujantis patvirtintais įstatais (ar nuostatais), galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais.

Klinikos administracija užtikrina, kad vidaus tvarkos taisyklės būtų prieinamos visiems pacientams.

 

2.     TAIKYMO SRITIS

Šios taisyklės yra privalomos UAB “VAKK” Dr. A. Kildos klinikos pacientams ir darbuotojams.

 

3.     SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI

VASPVT – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Saveikatos apsaugos ministerijos;

Sveikatos priežiūros paslaugos – įstaigos ir paslaugų užsakovų susitarimu grindžiamas įstaigos veiklos rezultatas. Paslaugų užsakovais gali būti Sveikatos sistemos įstatyme nustatyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos užsakovai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.

Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar
atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas tai patvirtindamas savo
parašu. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka;

Paciento sveikatai padaryta žala – pakenkimas paciento sveikatai, jo sužalojimas ar mirtis.

Paciento prašymas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriame prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar gauti pageidaujamus dokumentus;

Paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą ar kompetentingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai;

Nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų,
kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais);

Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami.

Mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias
susimoka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys.

 

4. KOMPETENCIJA

Visus klausimus, susijusius su vidaus tvarkos taisyklių taikymu, keitimu ir pan. sprendžia klinikos direktorius.

5.1. PACIENTŲ KREIPIMOSI  Į  ĮSTAIGĄ TVARKA

5.1.1. Pacientai gydymui planine tvarka gali registruotis:

  • Paskambinę telefono numeriu +37037338286.
  • Internetu, apsilankę klinikos internetinėje svetainėje adresu https://www.kildosklinika.lt/
  • Apsilankius klinikoje adresu Gaižiūnų g. 3A, LT-50128, Kaune.

Registruodamiesi priėmimui, pacientai nurodo vardą, pavardę, asmens kodą bei kontaktinį telefono numerį.

5.1.2. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti klinikos darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją specialistą datą, laiką bei specialisto pavardę.

5.1.3. Klinikos specialistai neįsipareigoja priimti pacientų, kurie iš anksto neužsiregistravo.

5.1.4. Būtinoji medicinos pagalba teikiama neatidėliotinai, esant galimybei, darbuotojų kompetencijos ribose.

5.1.5. Jeigu pacientui reikalinga skubi pagalba, jis priimamas pirmumo teise, teikiant  pirmenybę iš anksto užsiregistravusiam ir pagal paskirtą laiką atvykusiam pacientui.

5.1.6. Jeigu pacientas numato, kad vėluos atvykti paskirtu laiku daugiau nei 10 min., jis privalo apie tai informuoti klinikos personalą.

5.1.7. Jeigu pacientas negali atvykti paskirtu laiku, jis privalo informuoti klinikos personalą prieš 24 val. iki vizito.

5.1.8. Gydytojui specialistui ar kitam įstaigos sveikatos priežiūros specialistui susirgus ir/ar nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę kontaktinį telefono numerį.

 

5.2. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

5.2.1. Klinikoje nemokamai teikiama skubi medicinos pagalba, susijusi su gyvybei pavojingomis būsenomis:

5.2.1.1. būtinoji medicinos pagalba atliekama neatidėliotinai, darbuotojų kompetencijos ribose;

5.2.1.2. būtinoji medicinos pagalba teikiama, tol kol atvyksta greitoji medicinos pagalba;

5.2.1.3. kraujavimo, pavojingo paciento gyvybe sustabdymas;

5.2.1.4. pagalba galimo uždusimo (anafilaksijos) atveju;

5.2.1.5. pagalba šoko ar ūminio klinikinės mirties atveju.

5.2.2. Taip pat nemokamai teikiami programiniai (iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokami) mamografijos tyrimai.

5.2.3. Visos kitos paslaugos pacientams yra mokamos.

 

5.3. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

Paciento teises ir pareigas reglamentuoja 1996 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. I-1562 patvirtintas „Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas“ (su vėlesniais pakeitimais) bei šios vidaus tvarkos taisyklės.

5.3.1. Pacientų teisės

5.3.1.1. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

5.3.1.2. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

5.3.1.3. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

5.3.1.4. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, gydytoją ar/ir kitą sveikatos priežiūros specialistą.

5.3.1.5. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

5.3.1.6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie klinikoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.

5.3.1.7. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

5.3.1.8. Informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas įstatymų nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisės gauti informaciją ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

5.3.1.9. Nepilnamečio paciento dokumentus pildo ir su ligos istorija susipažinti gali jo tėvai ar globėjai.

5.3.1.10. Informaciją apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

5.3.1.11. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

5.3.1.12. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.

5.3.1.13. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti ir gydyti.

5.3.1.14. Duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

5.3.1.15. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

5.3.1.16. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.

5.3.2. Pacientų pareigos

5.3.2.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

5.3.2.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

5.3.2.3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti klinikos personalą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

5.3.2.4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

5.3.2.5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

5.3.2.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

5.3.2.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

5.3.2.8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

5.3.2.9. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

5.3.2.10. Pacientas turi teisę į žalos atlyginimą.

5.3.3. Kita

5.3.3.1. Pacientui ar/ir lankytojui draudžiama savavališkai įeiti ir/ar lankytis klinikos tarnybinėse patalpose.

5.3.3.2. Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, nerūkyti klinikoje ir jos teritorijoje. Klinikos personalas gali atsisakyti teikti paslaugas, jei pacientas atvyko neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, grubiai, įžūliai ar /ir agresyviai elgiasi su klinikos darbuotojais, arba pastarajam atsisakius apmokėti sąskaitą už anksčiau jam suteiktas paslaugas, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla pavojus paciento gyvybei.

5.3.3.3. Pacientas privalo tausoti klinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

5.4.1. Klinika neteikia stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų.

5.4.2. Jei klinikoje nėra reikiamo specialisto, arba esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, klinikos gydytojai gali siųsti pacientą į kitą gydymo įstaigą, prieš tai pacientui paaiškinus, kur jam gali būti suteikta reikiamo lygio pagalba.

5.4.3. Pacientui rašomas siuntimas, kuriame nurodoma konsultanto specialybė, konsultacijos pobūdis, nenurodant konkrečios įstaigos. Pacientas gydymo įstaigą gali pasirinkti savo nuožiūra.

5.5. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

5.5.1. Nepatenkintas klinikos paslaugų teikimu, pacientas turi teisę kreiptis į įstaigos direktorių raštu. Skundą gali pateikti pats pacientas arba jį atstovaujantis asmuo. Klinikos direktorius ne vėliau kaip per 20 dienų privalo išnagrinėti tokį skundą ir pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.

5.5.2. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai ar jo įgalioti atstovai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundu nagrinėjimu klinikoje, kuriame jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.

5.5.3. Nusiskundimai ir (ar) pretenzijos nagrinėjamos tik tuo atveju, kai pateikti laiku ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus.

5.5.4. Klinikoje nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris bei išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas (kurio vardu yra kreipiamasi). Jeigu skundas yra neįskaitomas, parašytas ne valstybine kalba jis grąžinamas pacientui su nurodyta grąžinimo priežastimi.

5.5.5. Anoniminiai skundai klinikoje nenagrinėjami.

5.6. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

5.6.1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, gydymą pacientui ar kitiems asmenims telefonu neteikiama.

5.6.2. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ar kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

5.6.3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę susipažinti su savo asmens sveikatos istorija. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

5.6.4. Visa informacija apie paciento diagnozę ir gydymą gali būti suteiktas kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą.

5.7. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

5.7.1. Klinikoje kiekvienam pacientui vedama Ambulatorinė asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a) su visa reikalinga informacija (bei jei yra rentgeno nuotraukomis).

5.7.2. Pacientų asmens sveikatos istorijos yra klinikos dokumentai. Dokumentai saugomi klinikos registratūroje ir/ar jos archyve. Ši informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.

5.7.3. Asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai) pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami paciento lėšomis. Pacientai ar jų atstovai, norintys gauti išrašų iš medicininių dokumentų kopijas, kreipiasi į klinikos registratūrą.

5.7.4. Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei gydymui į kitas gydymo įstaigas, yra nemokami.

5.8. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

5.8.1. Klinikos darbo laikas:

  • pirmadienį – penktadienį nuo 8:00 val. iki 19:00 val.;
  • sekmadienį – nedarbo diena;

5.8.2. Klinikos administracijos darbo laikas:

  • pirmadienį – penktadienį nuo 9:00 val. iki 18:00 val.

5.8.3. Pacientai klinikoje aptarnaujami darbo valandų metu.

5.9. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

5.9.1. Už saugaus darbo klinikoje užtikrinimą yra atsakingas įmonės direktorius.

5.9.2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi klinikos darbuotojai.

5.9.3. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareigų instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų įmonės direktoriaus įsakymų.

5.9.4. Klinikos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems, atitinkamiems saugos reikalavimus, įrenginiams bei darbo priemonėms ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

5.9.5. Klinikos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.

5.9.6. Klinikos darbuotojams draudžiama darbe būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

5.10. PACIENTŲ TURIMŲ DIRBTINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

5.10.1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai klinikoje nesaugomi.

5.10.2. Pacientai neturėtų palikti be priežiūros didesnių pinigų sumų ar brangių daiktų.

5.10.3. Rekomenduojame pinigus ir brangius daiktus laikyti saugiai prie savęs.

5.10.4. Už klinikoje dingusius be priežiūros paliktus pinigus ar brangius daiktus darbuotojai neatsako.

5.11.  DARBUOTOJŲ PAREIGOS

5.11.1. Teikti būtinąją medicinos pagalbą.

5.11.2. Teikti priimtiną ir tinkamą asmens sveikatos priežiūrą (pagalbą).
5.11.3. Informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitą teikiamą asmens sveikatos priežiūrą (pagalbą). Šios informacijos apimtį nustato darbuotojas, atsižvelgdamas į paciento būklę, vadovaudamasis medicininės etikos reikalavimais.
5.11.4. Informuoti pacientą apie tai, kad klinika yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu.
5.11.5. Teikti medicinos statistikos ir kitą informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka klinikos administracijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei akreditavimo tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
5.11.6. Naudoti pažangius gydymo metodus ir tobulinti savo profesines žinias.
5.11.7. Užtikrinti teisę pacientui laisvai pasirinkti klinikos darbuotoją, asmens sveikatos priežiūros pagalbos rūšį, jeigu atitinkamos paslaugos norminių aktų nustatyta tvarka teikiamos keliose įstaigose.

5.12. Visi klinikos darbuotojai dirba vadovaujantis įmonės direktoriaus įsakymu patvirtintomis pareiginėmis instrukcijomis.

 

  1. NUORODOS

6.1. 1996 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. I-1367 patvirtintas „Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas“, su vėlesniais pakeitimais;

6.2. 1996 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. I-1562 patvirtintas „Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas“, su vėlesniais pakeitimais;

6.3. 2008 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo”.

 

  1. KEITIMAI

7.1. Šios taisyklės keičiamos esant poreikiui, įsigaliojus naujiems tesės aktams reglamentuojantiems įstaigos vidaus tvarką.

7.2. Visi šio dokumento pakeitimai įforminami raštiškai, pakeičiant visus valdomus egzempliorius.

 

  1. PASKIRSTYMAS

8.1. Šių vidaus tvarkos taisyklių originalas laikomas UAB “VAKK” Dr. A. Kildos klinikos administracijoje, skenuota kopija yra prieinama klinikos pacientams.

8.2. Šios vidaus tvarkos taisyklės valdomos klinikos direktoriaus.

AKTUALŪS STRAIPSNIAI

Dėl paciento skundo pateikimo akreditavimo tarnybai

DĖL PACIENTO (JO ATSTOVO) SKUNDO PATEIKIMO VALSTYBINEI AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBAI PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS   Pacientui (jo atstovui) naudinga žinoti, kad pacientai (jų atstovai) turi teisę

Daugiau >

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB “VAKK” (toliau – Klinika) Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja fizinių asmenų, kurių duomenis tvarko Klinika, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato jų

Daugiau >