Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Direktorės Vilijos Kildienės 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 17/14
(Direktorės Vilijos Kildienės 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-18-08 redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VAKK“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. UAB „VAKK“ (toliau – Klinika) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugu teikimo tvarką pacientams, pacientų teises ir pareigas, jų įgyvendinimą bei darbuotojų atsakomybę Klinikoje.
2. Šių Taisyklių nuostatos privalomos visiems pacientams bei jų atstovams, Klinikos lankytojams bei darbuotojams.
3. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Klinikos internetinėje svetainėje bei Klinikos registratūroje. Taisyklės prieinamos susipažinimui visiems Klinikos pacientams.
4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR Sveikatos sistemos įstatymu, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo  įstatymu, LR Civilinio kodekso atitinkamais straipsniais, kurie yra pagrindas paciento ir įstaigos santykių reglamentavimui.
5. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai arba kiti teisės aktai.
6. Taisyklių tikslas – ugdyti darbuotojų sąžiningą darbą, profesinę kompetenciją,  užtikrinti teisingą ir racionalų darbo organizavimą bei jo kokybę, efektyvų darbo laiko panaudojimą, drausmės laikymąsi, atsakomybę, kurti geranorišką darbo aplinką, tinkamus darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais vadovaujantis LR įstatymais, poįstatyminiais aktais bei Klinikos įstatais.
7. Taisyklės, pasikeitus LR įstatymams ar Klinikos poreikiams, gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

 

II.     PACIENTO KREIPIMOSI Į ĮMONĘ TVARKA

 

8. Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo išreiškia pats pacientas arba jo atstovas. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, patvirtinamas raštu, pasirašant Direktoriaus patvirtintas sutikimo formas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus formos reikalavimus.
9. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausiai į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią.
10. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
11. Gydytojų konsultacijoms galima užsiregistruoti šiais būdais: registratūroje – kreipiantis tiesiogiai darbo metu (I-V 8:00-19:00, VI 9:00-13:00), telefonu (8 37) 338286 arba mob. 8 618 63786, arba elektroniniu paštu info@kildosklinika.lt. Klinikos darbo laikas, adresas, telefonų numeriai skelbiami Klinikos interneto svetainėje https://www.kildosklinika.lt.
12. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, sveikatos priežiūros paslaugos Klinikoje neteikiamos.
13. Pacientai, atvykę gydytojo specialisto konsultacijai, kreipiasi į registratūrą ir, registratūros darbuotojui paprašius, privalo pateikti asmens tapatybę bei draustumą patvirtinančius dokumentus (jei paslaugos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis) ir, jei reikalingas, – siuntimą. Siuntimas neprivalomas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais nustatytais atvejais ir pacientui kreipiantis dėl mokamos specialisto konsultacijos.
14. Pacientų kreipimosi tvarka dėl planinių ambulatorinių paslaugų:
14.1. Klinikos registratūroje pacientai registruojami pas gydytojus konsultacijoms, nukreipiami į procedūrų kabinetą ar kitus diagnostinius kabinetus, supažindinami su Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis.
14.2. Jei registracija vyksta telefonu, yra prašoma nurodyti vardą, pavardę ir gimimo datą arba asmens kodą. Pacientas užregistruojamas jam tinkamu laiku pas norimą gydytoją. Registratorė nurodo pacientui konsultacijos data, laiką ir gydytojo pavardę, primena, kad atvykęs į Kliniką pacientas su savimi turėtų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir siuntimą (jei jis reikalingas). Konsultacijos laikas priklauso nuo jau užsiregistravusių pacientų eilės pas konkretų gydytoją.
14.3. Jei registracija vyksta el. paštu, pacientai turi nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą ir telefono numerį, pageidaujamo apsilankymo pas gydytoją datą, laiką bei gydytojo pavardę. Registratūros darbuotojas suderinęs vizito pas gydytoją datą ir laiką, informuoja pacientą el. paštu.
14.4. Pacientai, apsidraudę papildomu sveikatos draudimu, privalo pateikti papildomą sveikatos draudimą liudijančius dokumentus (atitinkamos draudimo kompanijos išduotą kortelę). Registratūros darbuotojai įvertina pateiktus dokumentus, paciento draustumo duomenis (jei reikia).
14.5. Registratūroje pacientas supažindinamas su Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, užvedama ir pildoma “Ambulatorinė asmens sveikatos istorija” (forma Nr. 025/a), į kurią įklijuojama direktoriaus patvirtinta paciento sutikimo forma, kurią pacientas pasirašo. Paciento asmens kodas suvedamas į Klinikos informacinę sistemą (toliau-IS) ir užrašomas ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) antrame lape, taip pat supildomi tikslūs kiti asmens duomenys (telefono suvedimas į IS būtinas). Tituliniame ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) lape užrašomas IS konkrečiam pacientui suteiktas asmens sveikatos istorijos numeris.
15. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka:
15.1 Būtinoji medicinos pagalba gydytojų kompetencijos ribose teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir gyvenamąją vietą. Teikiant būtinąją pagalbą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ nuostatomis.
15.2. Suteikus būtinąją pagalbą pacientas, atsižvelgiant į  sveikatos būklę, išleidžiamas į    namus ambulatoriniam gydymui, arba jis transportuojamas į kitą medicininę įstaigą iškviečiant greitąją medicinos pagalbą. Jeigu reikalinga pacientą transportuoti, gydytojas arba bendrosios praktikos slaugytoja/akušerė iškviečia greitąją medicinos pagalbą. Gydytojas,  nukreipiantis pacientą į kitą medicininę įstaigą,  užpildo nukreipimą „Išrašas iš medicininių dokumentų” (F Nr. 027/a).
15.3. Būtinoji medicinos pagalba teikiama įmonės darbo valandomis. Įmonės nedarbo metu, dėl sveikatos priežiūros ambulatorinių paslaugų teikimo skubos tvarka pacientai turi kreiptis į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės priėmimo skyrių, adresu Josvainių g. 2, Kaunas.
16. Laikoma, kad savanoriškai į Kliniką dėl ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Klinikos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinus tyrimus ir gydymo procedūras, nes Klinika yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje Klinikoje metu, o Klinikos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.

III.    NEMOKAMŲ, DALINAI MOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

 

17. Klinika teikia ambulatorines ir stacionarines, būtinąsias ir planines, nemokamas, dalinai mokamas ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ASPP) pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą 2003-01-30 Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 2508.
18. Nemokamai Klinikoje teikiama būtinoji medicinos pagalba visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Būtinoji medicinos pagalba Klinikoje teikiama LR įstatymų nustatyta tvarka.
19. Nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pagal sudarytas sutartis su Kauno TLK (informacija apie einamojo ketvirčio lėšų kvotų panaudojimą ir galimybę gauti paslaugą teikiama registratūroje).
20. Visos Klinikoje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos išvardintos Direktoriaus patvirtintame paslaugų kainyne bei nepriskirtinos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms yra mokamos.
21. Mokamų paslaugų kainynas yra registratūroje ir skelbiamas internetinėje svetainėje. Klinikoje taikomos nuolaidos nesumuojamos.
22. Už mokamas paslaugas pacientas susimoka grynais ar mokėjimo kortele Klinikos kasoje. Pacientui susimokėjus, išduodamas kasos aparato kvitas arba išrašoma sąskaita faktūra.

 

IV.    PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

23. Pacientų lankymo tvarka:
23.1. Pacientai, gydomi dienos stacionaro skyriuje, lankomi kasdien dienos metu nuo 9.00  iki   18.00 val. Vienu metu pas pacientą gali būti ne daugiau kaip 2 lankytojai;
23.2. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę lankytojai į skyrių neįleidžiami;
23.3. Sergantiems virusinėmis bei žarnyno infekcinėmis ligomis asmenims pacientus lankyti skyriuje neleidžiama.
24. Lankytojai privalo laikytis šių taisyklių:
24.1. neiti į palatą su gatvės rūbais (paltais, striukėmis ir pan.) – šiuos rūbus lankantys asmenys privalo palikti Klinikos rūbinėje;
24.2. ant lauko batų turi dėvėti skyriaus personalo išduotus specialius antbačius;
24.3. palatoje vienu metu gali būti ne daugiau kaip 2 asmenys;
24.4. vizitacijos metu, procedūrų atlikimo metu išeiti iš palatos;
24.5. teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams, jas gali stebėti įstatyminiai atstovai, netrukdydami medicinos ir slaugos personalui;
24.6. laikytis ramiai, netriukšmauti;
24.7. su vaikais lankyti nerekomenduojama;
24.8. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai gali būti pašalinti iš Klinikos.
25. Pacientų išrašymo tvarka:
25.1. Gydymosi dienos stacionaro skyriuje trukmė yra individuali ir pacientai išrašomi iš skyriaus tuomet, kai jų sveikatos būklė stabilizuojasi, nereikalauja tolesnio gydymo stacionaro sąlygomis ir pacientai gali tęsti gydymą ambulatoriškai;
25.2. Pacientai planiškai išrašomi iš chirurgijos skyriaus darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val.;
25.3. Prieš išleidžiant pacientą į namus, jam ir/ar lydinčiajam asmeniui gydantis gydytojas suteikia informaciją apie atliktą operaciją (intervencinę procedūrą) ir pooperacinę priežiūrą, įteikia direktoriaus patvirtintą atmintinę su gydančio gydytojo kontaktais, išaiškinamas tolesnis asmens sveikatos priežiūros režimas;
25.4 Gydantis gydytojas išvykstančiam į namus pacientui išduoda ligos išrašą (epikrizę) su išsamiomis rekomendacijomis, kitus dokumentus, reikalingus išduoti pagal ligos eigą;
25.5. Pacientai taip pat išrašomi iš Klinikos pažeidus vidaus tvarkos taisykles, savavališkai išvykus iš Klinikos, pacientui reikalaujant, nors tyrimas ir gydymas nebaigtas. Savo reikalavimą pacientas patvirtina parašu ligos istorijoje. Už ligos istorijos pateikimą pacientui pasirašyti yra atsakingas gydantis gydytojas.
25.6. Nepilnamečiai pacientai be tėvų ar kitų įstatyminių atstovų žinios iš Klinikos neišrašomi.
26. Pacientų perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka:
26.1. Kliniškai reikšmingai pablogėjus paciento sveikatos būklei ar išsivysčius grėsmingoms pooperacinėms komplikacijoms, reikalaujančioms aukštesnio lygio ar specializuotų stacionarinio gydymo paslaugų, pacientai skubos tvarka, suderinus su atitinkama gydymo įstaiga, perkeliami tolimesniam gydymui į trečio lygio ar kitą specializuotą gydymo įstaigą greitosios medicinos pagalbos brigados pagal sutartį su Kauno GMP. Nukreipiant pacientą į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, jam išduodama etapinė epikrizė;
26.2. Paciento perkėlimo į kitas gydymo įstaigas klausimus sprendžia gydantis gydytojas.
27. Visi neaiškūs klausimai, kylantys pacientams, sprendžiami su palatos slaugos personalu, gydančiu gydytoju, o neišsiaiškinus — su Klinikos administracija.

 

V.    PACIENTŲ (JŲ ATSTOVŲ) TEISĖS ĮMONĖJE

 

28. Teisė į sveikatos priežiūrą ir jos prieinamumą:
28.1. Turi lygias teises į sveikatos priežiūrą (pagalbą) įmonėje, nepriklausomai  nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
28.2. Turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir personalo pagarbų elgesį teikiant kvalifikuotą sveikatos priežiūrą (pagalbą). Gydytojai ir slaugos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.
28.3. Prieš prašant sutikimo, pacientui (jo įstatyminiam atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai.
28.4. Kai, laikantis sveikatos priežiūros normų, yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas supažindinamas su šių metodikų ypatybėmis ir jam suteikiama pasirinkimo galimybė. Pasirinkimas įforminamas raštu.
28.5. Pacientams teikiamos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
28.6. Paciento kūnas ar jo kūno dalys neturi būti naudojamos komercinei naudai gauti.
28.7. Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą (pagalbą), kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
28.8. Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai.
28.9. Jeigu sveikatos priežiūros įstaigoje nėra galimybių pacientui laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba, jei įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, jis informuojamas apie tai ir kviečiama greitoji medicinos pagalba pervežimui į atitinkamą sveikatos priežiūros įstaigą.
28.10. Pacientas turi teisę pasirinkti nemokamas paslaugas kitose gydymo įstaigose, jei Klinikos paslaugos teikiamos jam nepriimtinomis sąlygomis.
29. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją:
29.1. Pacientas turi teisę pasirinkti įmonėje dirbantį sveikatos priežiūros specialistą – gydytoją ir slaugos darbuotoją. Informacija apie specialistų pasirinkimo galimybes teikiama registratūroje. Ši teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytais pagrindais ir teisės aktų nustatyta tvarka.
29.2. Pacientai pageidaujamą sveikatos priežiūros specialistą gali pasirinkti išankstinės registracijos gydytojų specialistų konsultacijoms metu;
29.3. Pacientas turi teisę sužinoti kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
29.4. Pacientui suteikiama informacija apie jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją. Taip pat ši informacija skelbiama Klinikos internetinėje svetainėje.

30. Teisė į informaciją:
30.1 Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti. Dėl informacijos suteikimo pacientas turi kreiptis į registratūrą. Taip pat informacija skelbiama Klinikos internetinėje svetainėje.
30.2. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų amžiaus, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų įstatyminiai atstovai.
30.3. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.
30.4. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydytis klausimas.
30.5. Paciento pageidavimu, sveikatos priežiūros specialistas, pagal savo kompetenciją, privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, ar paciento pageidavimas pagrįstas, sprendžia gydytojų konsiliumas. Gydytojų konsiliumui nepriėmus sprendimo, gydantis gydytojas ar Klinikos administracija gali kreiptis į medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą.
30.6. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kreipęsis žodžiu ar raštu į Kliniką, turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose bei prašyti (užpildęs prašymą), kad jo lėšomis būtą padarytos ir išduotos jo ligos istorijos ir/ ar kitą medicinos dokumentu kopijos. Minėta informacija pateikiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į Kliniką dienos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka.
31. Teisė nežinoti:
31.1. Pacientui informacija apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta ir patvirtinta paciento parašu direktoriaus patvirtintoje sutikimo formoje.
31.2. Paciento teisė nežinoti gali būti neįgyvendinama, kai informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo įstatyminiam atstovui ar kitiems asmenims. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

32. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:
32.1. Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama tik su pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, kai yra būtina ir padeda diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.
32.2. Duomenys apie paciento buvimą įmonėje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.
32.3. Visa informacija apie paciento buvimą įmonėje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai.
32.4. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą bei panaudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
33. Teisė skųstis:
33.1. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę pateikti skundą Klinikos administracijai taip kaip nustatyta Taisyklių VI skyriaus tvarkoje.

34. Teisė į žalos atlyginimą:
34.1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, taip pat Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.
35. Teisė rinktis dalyvavimą / nedalyvavimą biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese:
35.1. Gydytojas specialistas turi teisę informuoti pacientus apie įmonėje vykdomus biomedicininius tyrimus.
35.2. Asmenys gali savanoriškai kreiptis į įmonės registratūrą, dėl informacijos apie atliekamus klinikinius tyrimus suteikimo bei galimybės juose dalyvauti.
35.3. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali būti prašoma tik išaiškinus pacientui apie nurodyto proceso ir tyrimų tikslą, pobūdį, padarinius ir pavojus. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į mokymo procesą reikalingas ir nepilnamečio atstovo sutikimas. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į biomedicininius tyrimus, be nepilnamečio ir jo atstovų sutikimo, reikalingas ir rajono ar miesto vaikų teisių apsaugos tarnybos sutikimas.
35.4. Paciento įtraukimo i biomedicininius tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Paciento sutikimas dėl įtraukimo į biomedicininius tyrimus patvirtinamas parašu, pasirašant tyrimui specifinę Bioetikos komiteto patvirtintą sutikimo formą. Įtraukiant pacientą į mokymo procesą ir mokslinius medicinos bandymus, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.
35.5. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais – Klinika, kurioje ši informacija saugoma. Tik pasirašius Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo formą (t. y. davus sutikimą rinkti asmens duomenis), gali būti atliekamos tyrimo procedūros ir renkami numatyti asmens duomenys.
35.6. Moksliniam tyrimui panaudoti pacientų asmens duomenys yra nedelsiant pakeisti taip, kad nebūtų galima nustatyti pacientų tapatybės.
35.7. Moksliniam tyrimui surinkti ir saugojami asmens duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams.
35.8. Įmonėje duomenys yra saugomi vadovaujantis Geros klinikinės praktikos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl leidimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 108 punktu bei įmonės Asmens duomenų saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus įsakymu.

 

VI. PACIENTŲ PAREIGOS

36. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Klinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas, parašu patvirtinant Klinikos Direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.
37. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir darbuotojais.
38. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus), siuntimą (jei jis reikalingas), pacientai, apsidraudę papildomu sveikatos draudimu, privalo pateikti papildomą sveikatos draudimą liudijančius dokumentus (atitinkamos draudimo kompanijos išduotas kortelę).
39. Pacientas, kiek įstengdamas, gydančiam gydytojui ar slaugančiam sveikatos priežiūros specialistui turi suteikti teisingą ir visą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
40. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką arba, LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka, atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie atsisakymą vartoti paskirtus medikamentus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt.; taip pat apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
41. Pacientai privalo atvykti į Kliniką paskirtu laiku konsultacijai, tyrimams.
42. Pacientai privalo pranešti apie neatvykimą. Pacientas negalėdamas atvykti sutartu laiku, turi nedelsdamas pranešti apie tai Klinikos kontaktiniu telefonu ar kitomis priemonėmis.
43. Pacientai privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Klinikos darbuotojais ir kitais pacientais bei lankytojais.
44. Pacientai privalo laikytis Klinikoje nustatytos vidaus tvarkos reikalavimų, vykdyti gydytojo ar slaugos specialistų nurodymus.
45. Pacientai privalo tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo Klinikos turtą.
46. Pacientai privalo laiku mokėti už teikiamas mokamas paslaugas.
47. Pacientai skyriaus patalpose privalo laikytis tvarkos ir švaros.
48. Klinikos patalpose draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas.
49. Pacientas už savo veiksmais Klinikai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
50. Pacientui, kuris nevykdo savo pareigų, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas  gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

 

VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮMONĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 

51. Pacientas (jo atstovas), manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, turi teisę pateikti skundą klinikos administracijai, laikydamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytos pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos ir formos reikalavimų.
52. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
53. Pacientas tiesiogiai pateikdamas skundą privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
54. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. Klinikos administracija, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
55. Nepatenkintas skundo nagrinėjimu pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

 

56. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, nepageidaujamą poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo.
57. Šią informaciją gydytojas pacientui turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Informacijos suteikimas patvirtinamas paciento parašu, pasirašant direktoriaus patvirtintoje sutikimo formoje.
58. Apie tyrimo ir gydymo plano pakeitimus, gydantis gydytojas informuoja pacientą (jo įstatyminį atstovą) ir pažymi apie tai ambulatorinėje kortelėje.
59. Taisyklių 52 punkte nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba, kai pacientas nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką.
60. Paciento pageidavimu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinimui turi būti pateikiami jo medicinos dokumentai. Susipažinti su įrašais pacientų medicinos dokumentuose ir gauti jų kopijas turi teisę ir paciento atstovas, kuris, veikdamas paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
61. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja paciento interesams.
62. Be raštiško paciento sutikimo neviešinama konfidenciali informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, ir kita asmeninio pobūdžio informacija, kuri bus sužinota diagnozuojant ligą, gydant ir slaugant, mokymo procese, atliekant biomedicininius tyrimus, tvarkant statistinę, archyvinę medicininę dokumentaciją, išskyrus konkrečius teisės aktų numatytus atvejus.
63. Jei pacientas sutinka, kad 58 punkte paminėta konfidenciali informacija apie jį, jo gydymosi Klinikoje metu, būtų teikiama kitiems asmenims, įskaitant ir šeimos narius, į ambulatorinę asmens sveikatos kortelę (pirmajame puslapyje) įklijuojamas užpildytas ir paciento pasirašytas sutikimas dėl konfidencialios informacijos teikimo. Sutikime įrašomi konkretūs asmenys, kuriems asmuo sutinka apie save pateikti informaciją.
64. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
65. Telefonu informacija apie paciento sveikatos būklę, tyrimų rezultatus, diagnozę, gydymą, slaugą ar buvimą Klinikoje neteikiama.
66. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
67. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

 

IX. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS
FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

68. Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus 75 ir 78 punktuose nurodytus atvejus.
69. Asmenys, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją ir norintys šią informaciją gauti, pateikia raštišką paciento sutikimą (išskyrus punktuose nurodytus atvejus) Klinikai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.
70. Pacientas, Klinikai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei prašymas dėl informacijos gavimo yra teikiamas el. paštu, prie prašymo suteikti informaciją, privalo būti pateikta asmens, apie kurį prašoma teikti informaciją, tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro (lietuvių kalba) arba teikiamas prašymas pasirašytas ei. parašu. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Už paslaugą mokama pagal tuo metu galiojantį direktoriaus patvirtintą paslaugų kainyną.
71. Rašytinė informacija arba dokumentai apie pacientą teikiama, kai pacientas ar jo atstovas pateikia prašymą dėl rašytinės informacijos teikimo paslaugos ar kitos informacijos (dokumentų, išrašų iš asmens sveikatos istorijos ar kitų medicininių dokumentų kopijų, pažymų ir kt.) gavimo ir sumoka nurodytą sumą už rašytinės informacijos teikimo paslaugą ar dokumentų kopijavimo darbus pagal direktoriaus patvirtintą galiojantį kainyną.
72. Rašytinę informaciją Klinika pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo Klinikoje) datos. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos asmenims pradedamos teikti tik gavus išankstinį jų apmokėjimą nepriklausomai nuo to, kas sumokėjo už rašytinės informacijos teikimo paslaugą.
73. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Klinikai pateikia raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo pridedamas raštiškas paciento sutikimas. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, Klinika turi teisę tai patikslinti. Už informacijos pateikimą Klinikai mokama iš anksto pagal direktoriaus patvirtintą galiojantį kainyną.
74. Rašytinę informaciją, neturint raštiško paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai turi teisę gauti institucijos ir kitos įstaigos, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą.
75. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija (asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų originalai, kopijos, nuorašai (išrašai), pažymos apie gydymąsi ir t.t.) gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:
75.1. Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
75.2. Institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
75.3. Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai.
76. 75 punkte išvardintos institucijos ar įstaigos pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus.
77. Klinika turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
78. Vadovaudamasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, Klinika informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva (nesant 76 punkte nurodyto oficialaus prašymo) ir be paciento sutikimo šiais atvejais:
78.1. Kai reikia pranešti apie nusikaltimą.
78.2. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos pagal Klinikos vietą nedelsiant esant būtinumui ginti vaiko teises ir interesus, taip pat esant pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės.
78.3. Kitais atvejais.
79. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.
80. Rašydamas lydraštį (raštą), kuriame nurodoma, kad siunčiama asmens sveikatos istorija ar teikiama kita informacija susijusi su ypatingais asmens duomenimis, lydraštį teikiantysis asmuo įrašo sakinį: „Pagal LR įstatymus už suteiktų žinių konfidencialumą atsako įstaigos, kurios gavo informaciją”.
81. Medicinos dokumentai (ligos istorijos, ambulatorinės kortelės ir kt.) yra įstaigos nuosavybė – pacientams, jų atstovams ją savavališkai išsinešti iš įstaigos neleidžiama.

 

X. PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE NUOSTATOS

 

82. Klinikos informacinėje sistemoje (IS) pacientų asmens duomenys tvarkomi tik asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais.
83. Prieš suteikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pacientas yra informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą Klinikos IS, pasirašo direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje dėl paslaugų gavimo UAB „VAKK“ klinikoje.
84. Pacientas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis UAB „VAKK“ direktoriui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, turi teisę susipažinti su IS tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Paciento prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.
85. Jeigu pacientas, susipažinęs su IS tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti UAB „VAKK“ direktoriui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti IS tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Paciento prašoma informacija nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo būti patikrinta ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, UAB „VAKK“ privalo ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
86. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, pacientas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti UAB „VAKK“ direktoriui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Nustačius, kad šiame papunktyje nurodytas paciento nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsiant neatlygintinai nutraukiami asmens duomenų tvarkymo veiksmai, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus.
87. Pacientas, kurio duomenys tvarkomi IS, turi teisę UAB „VAKK“ nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo elektroninėje medicininėje istorijoje (toliau-EMI) esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo;
88. Pacientas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.
89. Teisę matyti visus paciento EMI asmens duomenis, įskaitant paciento uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:
89.1. Duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;
89.2. Sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo profesinės rizikos sąlygomis;
89.3. Karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų reikia duomenų subjekto (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.
90. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, įmonės medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas. Gydytojų konsiliumas sudaromas gydančio gydytojo prašymu. Į Medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis
sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

 

XI. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

 

91. Klinikos administracijos darbuotojai dirba pirmadieniais – penktadieniais pagal sudarytą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką. Darbo diena prieš šventines dienas trumpinama viena valanda.
92. Klinika dirba ir registratūroje informacija teikiama kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 19.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. Iki 13.00 val., išskyrus sekmadienį ir valstybines švenčių dienas.
93. Interesantus Klinikos administracija priima kasdien darbo valandomis.

 

XII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 

94. Darbuotojų saugos specialistas vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo bei kontrolės funkcijas Klinikoje, vadovaudamasis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatomis bei Klinikos direktoriaus įsakymais.

 

XIII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

 

95. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai Klinikoje saugojimui nepriimami ir Klinika už juos neatsako.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

96. Taisyklės tvirtinamos ir keičiamos UAB „VAKK“ direktoriaus įsakymu.
97. Apie nusižengimą Taisyklėms įrašoma paciento medicininiuose dokumentuose. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
98. Taisyklės skelbiamos Klinikos registratūroje aplankuose, skirtuose pacientams susipažinti jų buvimo ar lankymosi Klinikoje metu, internetinėje svetainėje https://www.kildosklinika.lt.

AKTUALŪS STRAIPSNIAI

Dėl paciento skundo pateikimo akreditavimo tarnybai

DĖL PACIENTO (JO ATSTOVO) SKUNDO PATEIKIMO VALSTYBINEI AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBAI PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS   Pacientui (jo atstovui) naudinga žinoti, kad pacientai (jų atstovai) turi teisę

Daugiau >

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB “VAKK” (toliau – Klinika) Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja fizinių asmenų, kurių duomenis tvarko Klinika, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato jų

Daugiau >